شماره‌ی‌ 79 نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ 79 نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ 79 نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک منتشر گردید. فایل شماره‌ی هفتادونهم، به خیزش‌های مردمی در آبان‌ماه 98 ایران اختصاص دارد. در این شماره علاوه بر واکاوی و تحلیل دلایل خیزش‌های مردمی، به بحران ساختاری، بن‌بست‌های سیاسی در ایران و در کنار آن ارائه آلترناتیو مناسب جهت گذار از استبداد و ستم سیستماتیک در ایران پرداخته شده است.

 

 برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی 79 لطفا کلیک نمایید

مطالب مرتبط