شماره‌ی‌ 84  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ 84  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ 84  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ 84 نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان حزب حیات آزاد کوردستان منتشر شد. در این شماره به موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی و تاریخی پرداخته شده است. با توجه به اهمیت بیماری کرونا و پیامدهای آن در جامعه مصاحبه‌ای اختصاصی درباره‌ی عملکرد دولت در این دوران انجام گرفته است. در این شماره به بسترهای تاریخی قیام شیخ سعید پیران و واکاوی مراحل روی کار آمدن خامنه‌ای نیز پرداخته شده است. نشریه‌ی آلترناتیو بخشی از  فایل این شماره را به مسئله‌ی محیط زیست در ایران؛ بحران‌ها و مشکلات خانوادگی نظامند و تاثیرات آن بر زنان و کودکان در جامعه‌ی کنونی ایران اختصاص داده است.

 برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی ۸۴ لطفا در اینجا کلیک نماید  

مطالب مرتبط