شماره‌ی‌78 نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌78 نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌78 نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره هفتاد‌و‌هشت نشریه آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک منتشر گردید. فایل این شماره به بررسی و واکاوی پدیده «فساد» در دستگاه حاکمیتی ایران و ابعاد وجودی و تبعات آن اختصاص دارد. در این شماره علاوه بر تحلیل ابعاد تاریخی فساد در ایران، به فساد در دستگاه ساختاری، اداری و قضایی نیز پرداخته شده است.
برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی78 لطفا کلیک نمایید

مطالب مرتبط