شماره‌ی جدید نشریه ژیله‌مو منتشر شد
شماره‌ی جدید نشریه ژیله‌مو منتشر شد

شماره‌ی جدید نشریه ژیله‌مو منتشر شد

مجله‌ی ایدئولوژیک، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ژیله‌مو شماره پانزدهم منتشر گردید.

مجله‌ی ژیله‌مو، شماره پانزدهم ارگان رسمی جامعه‌ی جوانان شرق کوردستان « ک.ج.ر» این فصل‌نامه‌ را به موضوعاتی از جمله‌؛ رهنمود‌های رهبری، توطئه‌گران؛ سهام‌داران کردستان مستعمره، انقلاب فرهنگی تا نظام دیکتاتوری، شکنجه و زیندان، دولت-‌ملت و هم‌چنین گتفتگوی ویژه با عضو کردیناسیون ‌YJCR  در رابطه توطئه‌ی بین‌الملی به سه زبان کرمانجی، سورانی و فارسی اختصاص داده است.

برای دانلود مجله‌ی ژیله‌مو کلیک بزنید

 

مطالب مرتبط