شماره‌ی شصت ویک نشریه‌ی «آلترناتیو» منتشر شد.
شماره‌ی شصت ویک نشریه‌ی «آلترناتیو» منتشر شد.

شماره‌ی شصت ویک نشریه‌ی «آلترناتیو» منتشر شد.

آلترناتیو نشریه‌ی ایدئولوژی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پژاک است. که این شماره‌ی خود را در بهمن و اسفند 1395 منتشر نمود. این شماره شامل مقالاتی با محوریت سالروز سوم اسفند، روز توطئه بین الدولی علیه رهبر آپو و همچنین 8 مارس، روز جهانی زن است. در بخش گفتگوی ویژه نشریه، مازیار کارن عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) به سیاست‌‌ورزی در جامعه‌ی ایرانی می‌پردازد و زوزان گابار عضو کوردیناسیون جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) در زمینه‌ی ماهیت وجودی 8مارس سخن می‌گوید.
نشریه آلترناتیو ارگان رسمی پژاک است که در سال دهم و دوره‌ِی دوم فعالیت خود است که از سوی مرکز مطبوعات حزب حیات آزاد کوردستان ـ‌پژاک‌‌ـ منتشر می‌گردد.
جهت دریافت نشریه روی آلترناتیو ۶۰ کلیک نمایید.

مطالب مرتبط