شماره‌ی شصت و هفتم نشریه‌ی آلترناتیو
شماره‌ی شصت و هفتم نشریه‌ی آلترناتیو

شماره‌ی شصت و هفتم نشریه‌ی آلترناتیو

شصت و هفتمین شماره از نشریه‌ی « آلترناتیو » با محوریت « لزوم دموکراتیک نمودن ایران » منتشر شد.
آلترناتیو نشریه‌ی ایدوئولوژیک، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان ـ پژاک شصت و هفتمین شماره‌ی خود را با مقالاتی به محوریت « لزوم دموکراتیک نمودن ایران » در مرداد ۱۳۹۷ منتشر نمود.
در این شماره میخوانید:
همسویی و همراستایی خلق و نیروهای دموکراتیک/ زیلان وژین
همە خواهان نان، آزادی و دموکراسی هستند / سیامند معینی
پاسخ به چه باید کرد / ریوار آبدانان
پروژه خلق‌محور كودار، مكانیسم دموكراتیك عاری از جنگ / رامین گارا
آزادی ایران در گرو آزادی زنان است / آرین زانا
هم‌راستایی و همسویی KJAR و / KODAR رونیا آویر
جستاری با محور کنفدرالیسم دموکراتیک راه رهــاییبخش / زاگرس مانی
بحران محیطزیست در ایران و راهکارهای کودار / شورش پاوه
داستان کوتاه بوم بوم بوم / آوات پوری
در این شماره‌ی آلترناتیو گفتگوهای ویژه‌ای با سیامند معینی و زیلان وژین، روسای مشترک پژاک با موضوعیت چرایی و چگونگی دموکراتیک نمودن ایران انجام پذیرفته است. همچنین رویکردهای حزب حیات آزاد کوردستان–پژاک نسبت به پروژه ی «اقدام مشترک برای دموکراتیزاسیون ایران» ارائه شده از طرف جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان ـ کودار به دیدی واشکافانه مورد بررسی قرار گرفته شده.
آلترناتیو نشریه‌ی ایوئولوژیک، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان- پژاک در سال یازدهم فعالیت خود بوده که از سوی کمیته‌ی رسانه و مطبوعات پژاک منتشر میگردد.
جهت دانلود کلیک نمایید

مطالب مرتبط