شماره‌ی ٩٨ی نشریه‌ی آلترناتیو منتشر گردید
شماره‌ی ٩٨ی نشریه‌ی آلترناتیو منتشر گردید

شماره‌ی ٩٨ی نشریه‌ی آلترناتیو منتشر گردید

شماره ی ٩٨ی نشریه ی آلترناتیو ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک منتشر گردید.

در این شماره از نشریه‌ی آلترناتیو ارگان رسمی پژاک، طی مقالاتی به بررسی اتحاد ملی در کوردستان پرداخته‌ شده است. در همین راستا نیز تعریف جامعی از حزب پیشاهنگ در سوق‌دهی خلق کورد به همبستگی در تمامی عرصه‌های اجتماعی‌، صورت گرفته وهمچنین ارزیابی اعتراضات اخیر در ایران، شباهت‌ها و پیامدهای آن با اعتراضات پیشین، بخشی از مقالات را در برگرفته است. نقش جوانان در اتحاد ملی بویژه در دهه‌های اخیر تاریخ کوردستان چشمگیر بوده، که طی مقاله‌ای به بررسی آن پرداخته. تاریخچه‌ی اتحاد و اتحاد ملی در کنار آموزش و نقش آن در آفرینش و شکل‌دهی به ملتی متحد با سیاست و حیات اجتماعی نظام‌مند، از مباحث حیاتی برای تمامی ملت‌ها، بویژه ملت کورد هستند که در این شماره مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. همچنین در بخش دیگری از مجله فتوای 28 مرداد خمینی علیه کردها و پیامدهای این فتوا تا به امروز مورد واکاوی قرار گرفته است.

برای دریافت فایل این شماره می توانید کلیک نمائید

مطالب مرتبط