شماره‌ی 100 مجله‌ی آلترناتیو چاپ و انتشار یافت
شماره‌ی 100 مجله‌ی آلترناتیو چاپ و انتشار یافت

شماره‌ی 100 مجله‌ی آلترناتیو چاپ و انتشار یافت

شماره‌ی 100 از مجله‌ی آلترناتیو ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک چاپ و منتشر شد.

در این شماره از مجله سعی شده تا به بررسی الزام پیشبرد اتحاد دمکراتیک خلق‌ها در برابر برنامه و پروژه‌های ناچاره‌یاب نظام سرمایه‌دار جهانی و همچنین دولتهای منطقه‌ای پرداخته شود. مقاله‌ای در باب تحلیل فضای سیاسی – اجتماعی‌ای که توطئه‌ی 9 اکتبر جهت نابودی رهبر آپو روی داد، در بخش نخست مجله جای گرفته است. بررسی پروژه و برنامه‌های پژاک، کودار و کژار جهت چاره‌یابی اوضاع بحرانی، مواضع و برنامه‌های ی ر ک در برابر صف‌بندی‌های نظامی، برنامه و سیاست‌های رژیم طی رشته عملیات‌های تروریستی، سیاسی – نظامی علیه گریلا، احزاب دیگر کورد و فعالین مدنی، بخش اساسی از مقالات را تشکیل داده‌اند.

همچنین ارزیابی شخصیت و خانواده‌ی دمکراتیک، نوین و آزادی که بر مبنای فلسفه‌ی رهبر آپو شکل گرفته، در نماد شهدای قهرمان خلق کورد، رفیق رباز تیلکو، رفیق رناس روژ و خانواده‌ی آن‌ها نیز یکی از مقاله‌های موجود در این شماره از مجله‌ی آلترناتیو می‌باشد.

برای دانلود فایل این شماره می توانید کلیک بزنید.

مطالب مرتبط