شماره جدید فصلنامه ملت دموکراتیک با عنوان «اکو اقتصاد سبز» منتشر شد

شماره جدید فصلنامه ملت دموکراتیک با عنوان «اکو اقتصاد سبز» منتشر شد

مرکز مطبوعات جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان-کودار برای شناخت بیشتر، نظرگاه راهبردی سیستم کودار نسبت به حوز‌ه‌ی اقتصاد و زیست‌بوم و همچنین نقش‌ویژه‌ی آن‌ها در سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک، شماره هشتم فصلنامه‌ی «ملت دموکراتیک» را به موضوع نوین «اقتصادِ زیست‌محیط‌محور» اختصاص داده است.
این شماره در 8 بخش متنوع به موضوعات کلیدی همچون رابطه‌ی اقتصاد، دموکراسی و اخلاق، اکو اقتصاد سبز، جایگاه اقتصاد در کنفدرالیسم دموکراتیک، پدید آمدن نوع جدیدی از فاشیسم در دوران پسامدرن تحت نام «فاشیسم زیست‌محیطی»، رابطه‌ی معنامند میان اکولوژی و ایدئولوژی و بحران زیست‌محیطی در ایران پرداخته است.
با توجه به بحران‌های اجتماعی و زیست‌محیطی که در ایران به‌وجود آمده است، هیئت تحریریه‌ی نشریه‌ «ملت دموکراتیک» تصمیم برآن گرفت که محوریت شماره‌ی هشتم این مجله را به واشکافی دلایل پدیدآمدن بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی پیش‌آمده در ایران و در نهایت راهکار‌ها و رویکردهای راهبردی و عملی سیستم کودار در راستای گذار از این بحران‌ها اختصاص دهد.
در هشتمین شماره‌ی فصلنامه‌ی ملت دموکراتیک می‌خوانیم:
اکولوژی، اکو اقتصاد سبز ‌ــ رامین گارا 
ارتباط اکولوژی با ایدئولوژی ــ شهید رستم جودی 
اقتصاد، دموکراسی، جامعه‌ی اخلاقی-سیاسی ــ  شهید سیروان آریو لیلاخ 
اقتصاد  ــ آرین مهاباد
هیدروپلتیک خاورمیانه ‌ــ  شورش پاوه
اکولوفاشیسم  ــ  هاوار کرماشان
تراژدی محیط زیست در ایران ــ  هیرش کارزان
همزیستی اقتصاد و طبیعت– مرکز مطالعات کودار
 
برای دریافت نشریه لطفا در اینجا کلیک نماید

مطالب مرتبط