شماره جدید فصلنامه ملت دموکراتیک با عنوان «اکو اقتصاد سبز» منتشر شد
شماره جدید فصلنامه ملت دموکراتیک با عنوان «اکو اقتصاد سبز» منتشر شد

شماره جدید فصلنامه ملت دموکراتیک با عنوان «اکو اقتصاد سبز» منتشر شد

مرکز مطبوعات جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان-کودار برای شناخت بیشتر، نظرگاه راهبردی سیستم کودار نسبت به حوز‌ه‌ی اقتصاد و زیست‌بوم و همچنین نقش‌ویژه‌ی آن‌ها در سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک، شماره هشتم فصلنامه‌ی «ملت دموکراتیک» را به موضوع نوین «اقتصادِ زیست‌محیط‌محور» اختصاص داده است.
این شماره در 8 بخش متنوع به موضوعات کلیدی همچون رابطه‌ی اقتصاد، دموکراسی و اخلاق، اکو اقتصاد سبز، جایگاه اقتصاد در کنفدرالیسم دموکراتیک، پدید آمدن نوع جدیدی از فاشیسم در دوران پسامدرن تحت نام «فاشیسم زیست‌محیطی»، رابطه‌ی معنامند میان اکولوژی و ایدئولوژی و بحران زیست‌محیطی در ایران پرداخته است.
با توجه به بحران‌های اجتماعی و زیست‌محیطی که در ایران به‌وجود آمده است، هیئت تحریریه‌ی نشریه‌ «ملت دموکراتیک» تصمیم برآن گرفت که محوریت شماره‌ی هشتم این مجله را به واشکافی دلایل پدیدآمدن بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی پیش‌آمده در ایران و در نهایت راهکار‌ها و رویکردهای راهبردی و عملی سیستم کودار در راستای گذار از این بحران‌ها اختصاص دهد.
در هشتمین شماره‌ی فصلنامه‌ی ملت دموکراتیک می‌خوانیم:
اکولوژی، اکو اقتصاد سبز ‌ــ رامین گارا 
ارتباط اکولوژی با ایدئولوژی ــ شهید رستم جودی 
اقتصاد، دموکراسی، جامعه‌ی اخلاقی-سیاسی ــ  شهید سیروان آریو لیلاخ 
اقتصاد  ــ آرین مهاباد
هیدروپلتیک خاورمیانه ‌ــ  شورش پاوه
اکولوفاشیسم  ــ  هاوار کرماشان
تراژدی محیط زیست در ایران ــ  هیرش کارزان
همزیستی اقتصاد و طبیعت– مرکز مطالعات کودار
 
برای دریافت نشریه لطفا در اینجا کلیک نماید

مطالب مرتبط