ویژه‌نامه شماره ۵ ژیله‌مو منتشر شد
ویژه‌نامه شماره ۵ ژیله‌مو منتشر شد

ویژه‌نامه شماره ۵ ژیله‌مو منتشر شد

مجله‌ی ایدئولوژیک، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ژیله‌مو شماره پنجم منتشر گردید.

مجله‌ی ژیله‌مو، شماره پنجم ویژه‌نامه، ارگان رسمی جامعه‌ی جوانان شرق کوردستان « ک.ج.ر»، این نشریه‌‌ را به موضوعاتی از جمله‌؛ علیه فاشیسم به پا خیز، حکومت جهل‌و استبداد، گفت‌و‌گوی ویژه با کردیناسیون جمعیت جوانان شرق کردستان، نه برای اعدام، فکر و ایدئولوژی زن گریلا. پرداخته است. این مجله به زبان فارسی و کوردی با دو لحجه کورمانجی و سورانی  منتشر می‌شود.

برای دانلود مجله‌ی ژیله‌مو کلیک نمائید.

 

مطالب مرتبط