شماره یازدهم مجله «ملت دموکراتیک»؛ هویت خلق‌ لر در زاگرس منتشر شد
شماره یازدهم مجله «ملت دموکراتیک»؛ هویت خلق‌ لر در زاگرس منتشر شد

شماره یازدهم مجله «ملت دموکراتیک»؛ هویت خلق‌ لر در زاگرس منتشر شد

شماره یازدهم مجله «ملت دموکراتیک»، ارگان رسمی «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)» منتشر شد. در این شماره به «مسئله لر» در زاگرس پرداخته شده و جوانب تاریخی و معاصر بویژه ابعاد امروزین مبارزات خلق لر و سطح سازماندهی آن در مسیر کسب آزادی را مورد بررسی و کنکاش قرار داده.

طرح، کنکاش و تحلیل موضوعاتی از قبیل «اوضاع سیاسی ایران، نسل‌کشی فرهنگی علیه خلق لر؛ هویت تاریخی لر از نوسنگی تا معاصر در مهد زاگرس، وضعیت سازماندهی خلقیی در لرستانات و سطح فعالیت‌ها؛ جایگاه زنان و جوانان در لرستان و مبارزات معاصر، گویش کُردی لری و خودانگیختگی فرهنگی و کانونیت موجودیت لر در زاگرس همچو هویت بنیادین» از اهم موضوعات شماره مجله ملت دموکراتیک می‌باشند.

این شماره مجله که به همت مرکز مطالعات استراتژیک کودار تدوین و منتشر گشته، واکاوی برای احیای مبارزات آزادیخواهانه خلق لر در چارچوب زاگرس در مسیر دموکراسی‌خواهی جهت برساخت ملت دموکراتیک و مبتنی بر سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک را کانون توجه قرارداده. بویژه به آسیب‌شناسی وضعیت امروز خلق تحت ستم لر در زاگرس پرداخته و سیاست انکارگرانه نظام ایران بر ضد آن خلق را نسل‌کشی فرهنگی آشکار نامیده و تنها راه را بیداری عصر مطابق هویت تاریخی خویش دانسته. همچنین سیاست «ستیزه‌گری فاشیسم ایران بر ضد خلق لر و تلاش برای گسستن آن از زاگرس و کلیت ملت کُرد» را از جمله مسائل کائوتیک و تضادبرانگیز ایران امروز دانسته که ریشه در ماهیت  تنازعی «دولت ـ ملت» دانسته و تأکید می‌شود که قتل‌عام لرستان در دوره اول نظام پهلوی همچو زخمی بناسور بر کالبد لرستان و زاگرس باقی مانده و امروز در چارچوب برنامه سیستماتیک و درازمدت نسل‌کشی فرهنگی ادامه دارد.

شماره یازدهم مجله ملت دموکراتیک خاصا تکیه خلق لر بر اراده و خودمدیریتی جامعه فارغ از دخالت‌های اشغالگرانه نظام ایران را تنها راه برساخت خودمدیریتی دموکراتیک عنوان کرده که می‌تواند تمامی خلق‌ها و ایران را از خطر تضاد و جنگ بی‌پایان برهاند و خلق لر را در احیای هویت راستین زاگرسی یاری دهد.

برای دانلود شماره جدید مجله دموکراتیک می توانید کلیک نمایید

مطالب مرتبط