شمارەی جدید مجلەی ژیلەمو منتشر گردید
شمارەی جدید مجلەی ژیلەمو منتشر گردید

شمارەی جدید مجلەی ژیلەمو منتشر گردید

شمارەی جدید مجلەی ژیلەمو منتشر گردید

مجله ایدئولوژیک، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ژیلەمو شمارەی بیستم منتشر شد.

بیستمین شمارەی مجلەی ژیلەمو، ارگان رسمی جامعە جوانان شرق کوردستان (KCR)  و اتحادیەی زنان جوان شرق کوردستان (YJCR) منتشر شد. در این شـماره مطالبی همچون: رهنمودهای رهبری، مصاحبە با کوردیناسیون KCR و YJCR، کوردستان سرزمین قهرمان‌خیز، جوانان نیروی دینامیک جامعه، نوروز آفرینشگر سینماست، بهار آزادی، نوروز رمز پیروزیست، ژنوساید انفال و بمباران شیمیایی محصول قدرتمندان است، مطالبی در مورد شهید درسیم تولهلدان، شهید مانی کیاکسار و شهید چکدار گراوی و چندین مطلب دیگر گنجاندە شدەاند.

مطالب این مجلە با زبان کوردی (لهجەهای سورانی و کورمانجی) و زبان فارسی منتشر می‌گردند.

این شمارە را بە مناسبت نوروز بە همەی جوانان تقدیم می‌کنیم و نوروز مقاومت و قیام را بە خلق کورد و خلق‌های خاورمیانە تبریک می‌گوئیم.

جهت دانلود این مجلە بە سایت  www.pjak.eu مراجعە نمائید و اینجا را کلیک کنید

مطالب مرتبط