شمارەی ١٨ مجله ژیلەمو منتشر شد
شمارەی ١٨ مجله ژیلەمو منتشر شد

شمارەی ١٨ مجله ژیلەمو منتشر شد

 

شمارەی ١٨ ژیلەمو، ارگان رسمی جامعە جوانان شرق کوردستان KCR و اتحادیەی زنان جوان شرق کوردستان YCJR منتشر گردید. در این شمارە در حد توان خود تاریخ زندەی کوردستان و منطقە را از لعاظ سیاسی، اجتماعی وهنری را در مجلەمان بە زبان‌های فارسی و کوردی و لهجەهای سورانی، کلهوری و کورمانجی گنجاندەایم و با همدیگر آن را می‌خوانیم. عناوین مطالب عبارت‌اند از:

گفتگو با کوردیناسیون جامعە جوانان شرق کوردستان

احیای دوبارەی جوانان (زیندووبوونەوەی جەوانان)

سینما، اتوپیا و کوردستان

شکاف داخلی یا دسیسە خارجی (ناکۆکی ناوخۆ یان پیلانگێری دەرەوە)

مرگم آتش این درد را شعلەورتر می‌سازد (مردنم ئاگر ئێ ژانە گڕترەو کەێد)

١ نوامبر روز جهانی کوبانی (١نوامبر ڕۆژی کۆبانی)

از پیشاهنگی تا از خود بیگانگی (لە پێشەنگی تا لەخۆنامۆبوون)

حیات درویشی (ژیانی دەروێشانە)

و چندین مطلب دیگر

برای دریافت مجلەی ژیلەمو کلیک نمائید

مطالب مرتبط