شهید عاکیف مامو زاگرس: لازم است هر کس برای حمایت از کارزار رهبر آپو بپاخیزد
شهید عاکیف مامو زاگرس: لازم است هر کس برای حمایت از کارزار رهبر آپو بپاخیزد

شهید عاکیف مامو زاگرس: لازم است هر کس برای حمایت از کارزار رهبر آپو بپاخیزد

 

 

شهید عاکف مامو زاگروس (خدر خرینگه) از پیشاهنگان جنبش آپویی در شرق کردستان و از موسسان حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) و همچنین جامعە جوانان شرق کردستان (ک.ج.ر) کە در پاسخ به توطئەی بین‌المللی در سال ١٩٩٩ میلادی، راه مبارزە در کوهستان‌های آزاد کردستان را قاطعانە در پیش گرفت و در این راه با نثار جان خویش در سال ٢٠٠٦ میلادی در قلعەی مقاومت کردستان (قندیل) بر اثر رویداد طبیعی سیلاب بە کاروان شهیدان راه آزادی کردستان پیوست و اینچنین اثبات کرد کە آزادی با نثار جان و گذشتن از منیت و خودخواهی معنادار خواهد بود و اینگونە آزادی بە وقوع خواهد پیوست.

وی در آخرین فایل‌های صوتی که برجای مانده از اهمیت حقیقت رهبری در کردستان و دلایل حمایت از رهبر آپو، فریاد شناخت  برمی آورد و اینگونە از مقاومت و تلاش‌های رهبر آپو کە حقایق کردستان و تاریخ سیاه استعمارگری دراین سرزمین پرداختە و این زحمات رهبری را بە کندن سیاه چالەهای تاریخ با سوزن، توصیف می کند و با چنین زحماتی، هویت حقیقی انسان مستعمرە را کە بە حالتی فاقد گفتن، دیدن و شنیدن درآوردە شدە را در اذهان شناساندە و برعکس سیستم سلطەگر سرمایەداری، انسانی را می آفریند کە جامەی شوم مستعمرگی را پارە کردە و در مقابل نظام استعمارگر جهانی، سر برآوردەاند.

همچنین رهبر آپو را بە عنوان سمبل مبارزی خستگی‌ناپذیر و مقاومتی جاودانە در این راه پر فراز و نشیب یاد کردە است. شهید عاکف اذعان می دارد کە خلق کرد در این مقطع از تاریخ کە فاقد فرزندی بود کە راه پیروزی را آشنا باشد، رهبر آپو را سرچشمەی امید معرفی کردە و اینگونە بە واسطەی تلاش‌هایش بە آفریدن مبارزی آزاد، کردی آزاد و زنی آزاد، همت گماشت، همچنین رهبر آپو را تنها در شخصی نمی بیند، بلکە بە عنوان آیینەی تاریخ کە از یادها پاک نمی گردد، توصیف می کند.

شهید عاکف در وصف رهبر آپو ادامە می‌دهند کە ایشان، روح شهیدانی کە با نثار خونشان بە آفرینش راهکارهای نوین مبادرت ورزیدەاند و در این راه لحظەای توقف نکردەاند، در نهاد رهبر آپو جاریست و اینگونە رهبر آپو بە؛ هویت، شرف، ارادە، چشم و گوش و زبان خلقی کە ترور شدە بود، مبدل شد.

در ادامە بە نقش کرد آزاد کە در شخصیت رهبر آپو نهادینە گردیدە و اینگونە فریاد مبارزەگری جهت تکوین هویت و شرف را در گوش‌های ما زمزمە می کند کە رهبر آپو مائیم و باید میخ‌های این مصلوب را درآوریم . شهید عاکف رهبر آپو را همچون آفتابی برای خلق‌های ستم دیدە، معرفی و تاکید می کند کە هیچکس قادر بە گرفتن نور و گرما از خورشیدمان نیست.

شهید عاکف در پایان بە هستی و موجودیت رهبر آپو بە عنوان؛ هویت، هستی، تاریخ، شرف، ارادە، آزادی و همە کس و همە چیز ما یاد کردە و در فراخوانی اعلام می دارد کە در کارزار حمایت از رهبر آپو از هویت، هستی، تاریخ، شرف، ارادە و آزادی خود دفاع نمائیم و اینچنین همە با هم، هم صدا فریاد برآوریم کە: ”بدون رهبر آپو نخواهیم زیست” و اینگونە نقش خود را در جهت پاک کردن این لکەی ننگین تاریخی  ایفا نمائیم و آزادی‌مان را قطعی نمائیم.

 

مطالب مرتبط