کودار: صیانت از کانی بل وظیفەای اخلاقی، وجدانی، انسانی و نشانەی میهن دوستی میباشد

کودار: صیانت از کانی بل وظیفەای اخلاقی، وجدانی، انسانی و نشانەی میهن دوستی میباشد

تراژدی‌ای کە امروزە با کانی بل نمود یافتە است گویای واقعیتی است کە زمامداران جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان سیاست انکار و امحا بە پیش میبرند. سیاستی کە پشتوانەای عقیدتی و ایدئولوژیک دارد و بر اساس آن تنوعات خلقی و فرهنگی موجود در ایران را در صورت انکار خود و تسلیم محض حاکمیت شدن، قبول نمودە و در ‌غیر اینصورت جهت حذف فیزیکی و فرهنگی آنها از هیچ اقدامی اجتناب نمی‌کند. بی گمان از این منظر ڕۆژهڵات کوردستان برای حاکمیت، دارای موقعیت ویژەای است، و هموارە با دیدی امنیتی بە این منطقە نگریستە، ساکنانش را تجزیە طلب و مزدور بیگانگان نامیدەاند. لذا جهت بە تسلیمیت کشاندن خلق ساکن آن بە انحاء مختلف و سیستماتیک سعی در تخریب و زدودن ارزشهای خلقی این منطقە داشتە و دارند. از این رو حکایت تلخ کانی بل تنها مسئلەی سد سازی و پروژەای اقتصادی نیست، بلکە ناشی از همان ذهنیتی است کە ملیتاریزە کردن منطقە را بە بهانەهای مختلف در دستور کار خود قرار دادە و جهت نیل بە آن از صرف هیچ هزینەای روی‌گردان نیست.

فرهنگ جاسوس‌سازی و خیانت را بر اساس بسیج کردن و جاش پروری پیش بردە و جهت تخریب معیارهای اخلاقی جامعە، مواد مخدر را تولید، و بە صورت سیستماتیک توزیع و فرهنگ مصرف آن را اشاعە می‌دهد کە در واقع خود نمود بارز ضد فرهنگ بودن این پدیدەی ضد اجتماعی می‌باشد. همچنین گسترش و اشاعەی بیكاری، فقر،فحشا و فساد اخلاقی، تشکیل و سازماندهی باندهای مافیایی و گروەهای چتە، و در موازات آن تخریب محیط زیست، آتش سوزی عمدی جنگلها و مراتع، غارت منابع روزمینی و زیر زمینی، و ایجاد سدها بە منظور مدفون کردن آثار تاریخی و حافظە جامعە، همە و همە حکایت از جنگ ویژەای است کە در طول تاریخ نسبت بە این مرز و بوم روا داشتە شدە کە در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی شدت و حدت بیشتری یافتە است.

بنابراین جهت مقابلە با این سیاستهای جنگ ویژە، اقداماتی سازمان یافتە و مستمر دارای الزام میباشد. از این رو بە تمامی اشخاص و نهادهایی کە بە اشکال گوناگون اعتراض خود را ابراز داشتەاند درود می‌فرستیم و در راە حفظ ارزشهای مادی و معنوی، همەی آحاد جامعەی کوردستان را دعوت بە مبارزەی مدنی جهت نجات کانی بل از نابودی کامل می‌نماییم.

 

ریاست مشترک جامعەی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان ─ KODAR
07.12.2015

مطالب مرتبط