عيد قربان، عيد رسيدن به آزادي و مبارزه عليه فاشيسم  است

عيد قربان، عيد رسيدن به آزادي و مبارزه عليه فاشيسم است

 عيد قربان امسال درحالي برگزارمي‌شود كه جوامع كوردستان و منطقه گرفتار بحران‌ها و جنگ‌هاي نابودگر هستند ولي همچنان اميدها به مبارزه عليه ظلم و بيداد بويژه از سوي مسلمانان منطقه زنده است.

كوردستان، خاورميانه و جهان گذشته از مبارزه عليه بيماري كرونا، رسالت بزرگي براي نبرد برضد فاشيسم دول محافظه‌كار و سرمايه‌داري دارند. اين نظام‌ها با استفاده ابزاري از جوامع و اديان، تنها شيوه زندگي مدام تنازعي مملو از جنگ و خونريزي را به ارمغان آورده‌اند و خلق‌هاي جهان را برده‌ساخته‌اند. بويژه درحالي كه بحران‌هاي زيادي دامن خلق‌هاي كوردستان و ايران گرفته و بدليل ظلم و بيداد نظام كنوني ايران كه از كليت دين بعنوان ابزار سياسي سركوب استفاده مي‌نمايد، فروپاشي جامعه جدي‌ترين خطر به لحاظ اقتصادي، اجتماعي و سياسي مي‌باشد. تاوقتي كه چنين بحران‌هايي جنگ‌افروز وجوددارد و باني اصلي آن نيز خود نظام‌هاي مستبد مي‌باشند، عيد قربان هدفي جز رسيدن خلق‌ها به آزادي و خوشبختي نخواهدداشت. خلق‌كورد در چهاربخش كوردستان درحالي قربان را عيد مي‌گيرد كه روزانه درگير جنگ‌هاي تحملي بويژه از سوي فاشيسم تركيه است و نظام ايران نيز به بازداشت، شكنجه و اعدام در كنار گرسنه‌گذاشتن توده‌ها رفتاري كاملا فاشيستي با هدف نسل‌كشي فرهنگي ملتمان دارد.

همچو كميته باورداشت‌هاي «جامعه دموكراتيك و آزاد شرق كوردستان(كودار)» ضمن تبريك عيد قربان به مسلمانان كوردستان، منطقه و جهان و نيز به خانواده‌هاي شهداي راه آزادي، اميدواريم كه عيد قربان مايه مبارزه‌اي عظيم عليه نظام‌هاي ظالم و فاشيستي بويژه در كوردستان و ايران شود و در سايه اتحاد خلق‌ها و اديان، آزادي ملت‌ها بويژه ملت‌ كورد تحقق يابد.

كميته باورداشت‌هاي كودار

31-7-2020

 

مطالب مرتبط