فراخوان جمعیت جوانان برای جوانان میهن‌دوست و انقلابی
فراخوان جمعیت جوانان برای جوانان میهن‌دوست و انقلابی

فراخوان جمعیت جوانان برای جوانان میهن‌دوست و انقلابی

 
سالهاست که خلق کورد در هر چهار بخش کوردستان با سیاست نسل‌کشی فیزیکی و فرهنگی از سوی دولتهای اشغالگر مواجه می شوند. امروزه نیز با هدف نابودی خلق کورد و اراده و هویت این خلق، دشمن در سطح منطقه ای و بین المللی فعالیتهایش را بیشتر کرده است. از طرفی دولت ترکیه به فشارهایش علیه رهبر آپو و اشغالگری هایش در کوردستان ادامه می دهد و از طرف دیگر نیز ایالات متحده ی آمریکا برای همسویی با ترکیه، سه نفر از رهبران مبارزات آزادیخواهی خلق کورد را در لیست تروریستهای تحت تعقیب قرار می دهد.
دولتهای ترکیه و ایران نیز به همکاریهایشان بر ضد خلق کورد و جریانهای انقلابی ادامه می دهند و درصدد تداوم اشغالگری خود بر شمال و شرق کوردستان ازطریق امضای توافق نامه های جدید هستند. این وضعیت نشان می دهد که دشمن به دنبال ایجاد توطئه ای جدید در عرصه ی جهانی برای مقابله با انقلاب کوردستان است و برخی از احزاب مزدور کورد نیز با دشمن همکاری می کنند.
درحالیکه کوردها در غرب کوردستان به دستاوردهای مهمی رسیده اند و در شمال کوردستان مقاومتی تاریخی در جریان است، در شرق کوردستان نیز مبارزات مردم دربرابر حکومت مستبد جمهوری اسلامی درحال افزایش است. در چنین وضعیتی خطرات بزرگی خلق کورد و جنبش آزادیخواهی ما را تهدید می کند و برای مقابله با این تهدیدات تنها یک گزینه پیش روی جوانان آزادی خواه و انقلابی وجود دارد که آن هم مبارزه برعلیه فاشیسم و برای آزادی رهبر آپو است. در شرایطی که دشمن به دنبال ساکت کردن رهبر آپو و اشغال غرب و جنوب کوردستان است، تنها مبارزات جوانان انقلابی قادر به ناکام گذاشتن دشمن است.
رهبر آپو نماینده ی هر مبارز آزادیخواهی در کوردستان است و دشمن با تمام توان و وحشی گری به حملاتش علیه کوردها و بویژه رهبر آپو ادامه می دهد و می خواهد هر چهار بخش کوردستان و تمام آزادیخواهان این خلق را به اسارت بگیرد، حملات اخیر دولت اردوغان به وضوح این حقیقت را نمایان می سازد و حمله به روژاوا، شنگال و مخمور در این راستا به انجام رسیدند.
حملات جمهوری اسلامی به گریلاها و احزاب کورد در تابستان گذشته، در چارچوب همکاری با دشمنان خلق کورد بود. در حال حاضر نیز دشمنان به وضوح شنگال، روژاوا و جنوب کوردستان را تهدید می کنند. سکوت هر جوان انقلابی باعث گستاخی بیشتر اشغالگران می شود و دشمن از سکوت و بی تفاوتی جوانان انقلابی نیرو و انگیزه می گیرد.
جوانان شرق کوردستان و ایران همواره درمقابل اشغالگری دارای موضع روشنی بوده اند اما در مرحله ی کنونی باید مواضع بیشتر آشکار گردند. تنها با روحیه ی انتقام و مبارزه ی مداوم می توانیم دشمن را به زانو درآوریم و به اشغالگری خاتمه بدهیم. دربرابر همپیمانی دشمنانی که خواهان نابودی خلق کورد هستند و سعی در شکنجه و ساکت کردن صدای رهبر آپو دارند، لازم است ما نیز با همگرایی و اتحاد در برابر اشغالگری و فاشیسم با روحیه ای انقلابی قیام کنیم.
یک سال پیش ما به عنوان جامعه ی جوانان شرق کوردستان و در همراستایی با جوانان سرتاسر کوردستان کارزار “به پا خیزید” را آغاز نمودیم و درحال حاضر نیز فراخوان ما برای جوانان شرق کوردستان و ایران، مشارکت در کمپین ” با شکستن حصر رهبر آپو، فاشیسم را نابود و کوردستان را آزاد کنیم” است.
بهترین شیوه ی مشارکت در این کمپین نیز پیوستن به صفوف گریلایی است. ما این کمپین را به یاد شهید “دلووان فدا” آغاز نموده و بر این عقیده هستیم که هر جوان میهن دوست و انقلابی با روحیه ی شهید دلووان به این کارزار پیوسته و دربرابر فاشیسم و اشغالگری به مبارزه برخیزد.
جامعه ی جوانان شرق کوردستان K.C.R
۲۰۱۹/۱/۵

مطالب مرتبط