فراخوان پژاک و کژار برای راهپیمایی بر علیە اعدام
فراخوان پژاک و کژار برای راهپیمایی بر علیە اعدام

فراخوان پژاک و کژار برای راهپیمایی بر علیە اعدام

فراخوان راهپیمایی بر علیە اعدام

 

ـ با روح مقاومت شهیدان ١٩ اردیبهشت تا رسیدن بە پیروزی از انقلاب ژن، ژیان، آزادی حمایت کنیم ـ

 

٤٤ سال است رژیم جمهوری اسلامی ایران  بە انحای گوناگون  مردم را استثمار و حق زندگی آزاد و شاد را از آنان دریغ می‌کند. اما در تمامی این سالیان تاریک ستم و سرکوب، چە در خانەها و چە در خیابان‌ها و مدارس و کارخانەها، مردم مجدانە بە مقاومت خود ادامە دادەاند. هموارە و بە صورت مداوم مقاومت وجود داشتە و انقلابیون عرصە را خالی نگذاشتەاند. رژیم نیز با تمام توان خود سعی نمودە از هر ابزاری جهت ایجاد رعب و وحشت استفادە کند تا بدین طریق انقلابیون را از تداوم مبارزە ناتوان سازد.

یکی از ابزارهایی کە جمهوری اسلامی ایران بیش از هر ابزار دیگری جهت سرکوب انقلابیون از آن استفادە کردە، اقدام غیرانسانی اعدام بودە است. در همین راستا بود کە در تاریخ ١٩ اردیبهشت ١٣٨٩ شمسی چهار انقلابی کورد و عضو «حزب حیات آزاد کوردستان ـ پژاک» بە نام‌های شیرین علم‌هولی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی همراە با یک فعال دیگر بە نام مهدی اسلامیان را در نهایت توحش بە دار آویخت. اما این اقدام غیرانسانی جمهوری اسلامی نە تنها مانع گسترش اهداف انقلابی شهیدان ١٩ اردیبهشت نشد، بلکە اکنون نتیجەی مبارزە و مقاومت رفقایمان در چارچوب فلسفە و شعار «ژن، ژیان، آزادی» بە نیرویی عظیم تبدیل گشتە و عرصە را بر جمهوری اسلامی ایران تنگ کردە است.

در همین راستا و بە منظور پاس‌داشت یاد و خاطرەی شهیدان ١٩ اردیبهشت، محکوم کردن رویەی غیرانسانی اعدام و کلیەی اعمال و اقدامات شنیع جمهوری اسلامی، همچنین جهت حمایت و تجدید پیمان با انقلاب «ژن، ژیان، آزادی» در کوردستان و ایران و رساتر کردن صدای تمامی آزادیخواهان بەپاخاستە بر علیە این رژیم سفاک، ما بە عنوان «حزب حیات آزاد کوردستان ـ پژاک» و «جامعە زنان آزاد شرق کوردستان ـ کژار» روز ٦/٥/٢٠٢٣ در شهر بروکسل  یک تجمع و راهپیمایی عمومی را برگزار خواهیم کرد. از همین رو از تمامی نیروهای آزادی‌خواە دعوت می‌کنیم با نمادها و رنگ‌های خود در این راهپیمایی شرکت کنند تا بە کنشی موثر علیە اعدام و در حمایت از انقلاب زن، زندگی، آزادی در کوردستان و ایران تبدیل شود.

زمان – مکان: ٦/٥/٢٠٢٣ ، ساعت ١ تا ٥ بعدازظهر، بلژیک، بروکسل

مسیر حرکت از Monument leopold II ,place de trône  بە سمت Place de schuman

 

ـ حزب حیات آزاد کوردستان ـ پژاک

ـ جامعە زنان آزاد شرق کوردستان ـ کژار

مطالب مرتبط