فراخوان
فراخوان

فراخوان

جهت محکوم کردن سرکوبهای اخیر جمهوری اعدام!

برای پشتیبانی از دستگیرشدەگان اخیر جامعە مدنی، فعالین محیط زیست و آزادی زندانیان سیاسی در ایران و شرق کردستان!

جهت محکوم کردن سرکوبهای اخیر خلق تحت ستم بلوچ و پشتیبانی از مبارزات روا و حق طلبانە آنها!

از تمام انسانهای دمکرات و آزادیخواە، جریانات و سازمانهای مدافع حقوق انسان و احزاب سیاسی
دعوت مینماییم با شرکت خود، علیە اعمال ضد انسانی قدرتمداران جمهوری اعدام بپا خیزند!

روز: چهارشنبە 17.03.2021
زمان: 15:00 – 17:00
مکان: جلو کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت

Raimundstraße 90, 60320 Frankfurt am Main

حزب حیات آزاد کردستان-پژاک
کمیتە فرانکفورت

مطالب مرتبط