فصل نوین سیاسی احزاب شرق کوردستان
فصل نوین سیاسی احزاب شرق کوردستان

فصل نوین سیاسی احزاب شرق کوردستان

سیامند معینی ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک) و هیئت همراه او روز پنج‌َشنبه 12/1/2017 در شهر سلیمانیه در راستای گفتگو و تبادل نظر با باباشیخ حسینی دبیرکل سازمان خبات کوردستان ایران و اعضای این حزب دیدار نمودند.
این نشست در راستای برساخت جبهه‌ی هم‌سوی کورد در شرق کوردستان(روژهلات کوردستان) و دعوت به مشارکت گسترده‌تر احزاب شرق کوردستان در کنگره‌ی ملی کورد صورت پذیرفت.
هر دو طرف در این نشست تاکید نمودند که دیدار و تبادل آراء درحال حاضر موجبات موفقیت در آینده را فراهم می‌نماید.
سیامند معینی ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک) متذکر شد که درحال حاضر مشکل در دیدن معایب و آسیب شناسی دلایل انفکاک احزاب روژهلات کوردستان نیست، او ادامه داد: می‌توان با قاطعیت گفت که تمامی احزاب، مشکلات و آسیب‌های موجود در حوزه‌ی سیاسی اجتماعی در میان احزاب و خلق وجود دار‌د را با دقت نظر خاصی می‌بینند.
اما نکته‌ی اساسی این است که راهکار و راه برون‌رفتی برای خروج از این چرخه‌ی ناقص ارائه نمی‌دهند. به نظر ما راهکار در اتحاد و تفاهم احزاب و نیروهای سیاسی نهفته است، این امر باعث امیدواری، اعتماد و فعالیت هرچه بیشتر خلقی می‌گردد.
در ادامه باباشیخ حسینی دبیرکل سازمان خبات کوردستان ایران اشاره‌ای کوتاه به رخدادهای دهه‌های 50 و 60 خورشیدی نمود و در ادامه یکی از اساسی‌ترین دلایل انفکاک و چندپارگی میان احزاب را عدم وجود دیالوگ و اتحاد سیاسی برای رسیدن به اهداف مشترک ارزیابی کرد.
ریاست مشترک پژاک ابراز کرد که پروسه‌ی گذار برای رسیدن به همگرایی، سریع میسر نمی‌گردد. درواقع تشکیل و برگزاری چنین نشست‌هایی گامی در راه رسیدن به این هدف است. باید در حوزه‌های نظری با همدیگر به توافق برسیم و سپس در عرصه‌ی عمل همکاری‌ها را گسترش دهیم.
در پایان نشست هردو طرف گفتگو به لزوم تواضع سیاسی در روابط میان احزاب تاکید نمودند و این امر را اصلی بنیادین قلمداد کردند که موجبات مشارکت‌های عملی را در تمامی حوزه‌ها فراهم می‌نماید.
0X2A8204
0X2A8234 (2)
0X2A8235

مطالب مرتبط