فواد بریتان: مرحلە نوین جنگ جهانی سوم در ایران روی می‌دهد
فواد بریتان: مرحلە نوین جنگ جهانی سوم در ایران روی می‌دهد

فواد بریتان: مرحلە نوین جنگ جهانی سوم در ایران روی می‌دهد

فواد بریتان ریاست مشترک جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان «کودار» اظهار نمود:  در صورت هر هجومی بر گریلاهایمان در چارچوب دفاع مشروع پاسخ‌گو خواهیم بود. نیرومندساختن نهادهای مدنی و جای گرفتن در صفوف گریلاهای شرق کردستان مبارزات را در برابر استعمارگری ارتقا می‌دهد.

ریاست مشترک «کودار» در برنامه‌ی هفتگی هِلی سه (خط سوم) بە توطئه‌ی قتل‌عام خلق کرد و وضعیت کنونی رژيم ایران در سطح داخل و بیرون پرداخت.

بریتان ابتدا یاد و خاطره‌ی شهدای پیشاهنگ ماه تیر از جمله شهدای زندان آمد، شهید قاسملو، دلخواز بینگول، آریوان شورشگر و همچنین شهدای حماسە قندیل و دالاهو را گرامی و بر تحقق آرمان‌ها و اهداف شهدا سوگند یاد نمود و گفت: ماە تیر برای خلق کرد ماە مقاومت است. در این ماه شهدای پیشاهنگی جان خود را در راه آزادی و دموکراسی تقدیم نموده‌اند. ما خود را ادامە دهندە راە شهدایی چون کاک فوادها، قاسملو و صدیق کمانگرها و سمکوها می‌دانیم. همچنین مبارزات خود را تا تحقق اهداف تداوم خواهیم بخشید.

بریتان در ادامه افزود: در سال ٢٠١١ مشاهده نمودیم کە ترکیە برای تضعیف نمودن جنبش آپویی، دولت‌های اروپایی و ایران را با خود  همراە ساخت که اکنون نیز شاهد تکرر چنین سیاستی در برابر جنبش‌آپویی از سوی دولت ترکیه هستیم. حکومت ایران در سال ۲۰۱۱ فریب وعدەهای دولت ترکیە را خورد. هزاران نیروی ویژە سپاە با سلاح‌های سنگین بە شرق کردستان آمدند. نیروهای سپاه با هدف اشغال قندیل حملات خود را آغاز نمودند. با جان‌فشانی فرزندان این خاک و فرماندهی حماسه‌ی قندیل، رفیق سمکو، بر دولت ایران ضربە مهلکی وارد شد. دولت ترکیە ناتوان گشتە بود و از وعدە‌هایی کە بە ایران جهت پشتیبانی دادە بود سرباز زد. همانگونه که در جنگ ایران و عراق خمینی به نوشیدن جام زهر اعتراف نمود و آتش‌بس اعلام نمود بار دیگر در سال ٢٠١١ خامنەای با چنین شکستی مواجه شد.

فواد بریتان اشارە نمود: پژاک از اوایل تاسیس تا بە حال در تلاش راه‌حلی دموکراتیک برای چاره‌یابی مسئله‌ی کرد بودە است اما رژیم ایران خواستار چاره‌یاب نمودن این مسئله نیست. حکومت ایران آتش‌بس با پژاک را پس از سال ۲۰۱۱ اعلام نموده است اما با وجود این آتش‌بس، حکومت ایران تا بە حال سیاست خود در برابر خلق کرد و جنبش آپویی را تغییر ندادە است. گریلاهای شرق کردستان در عمق استراتژیک شرق کردستان فعالیت و مبارزات خود را تداوم می‌بخشند. گریلا صرف یک نیروی نظامی نیست، بلکه یک نیروی نظامی، ایدئولوژیک، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. همچنین ‌عنوان پیشاهنگ در تلاش است تا مشکلات ایران و شرق کردستان را با اتحاد خلق‌ها حل نماید. در این راستا در صورت هر هجومی بر گریلاهایمان در چارچوب دفاع مشروع پاسخ‌گو خواهیم بود.

ریاست مشترک کودار در مورد  جنگ جهانی سوم در منطقە گفت: احتمال این وجود دارد مرحلە‌ی جدید جنگ جهانی سوم در ایران روی دهد. رژیم این خطر را حس کرده بە همین دلیل بە تکاپو افتادە است. دیپلماسی ظریف با غرب با شکست مواجه شده است. به‌همین دلیل حکومت ایران در وضعیت کنونی سرمایه‌گذاری و سیاست‌ خود را  با شرق آسیا تغییر نموده‌اند. پیمان شانگ‌های و توافق با چین از جمله اتخاذ این سیاست است. باید دانست که این پیمان همانند توافق ترکمان‌چای می‌باشد و برای خلق‌های ایران هیچ سودی ندارد. با در نظر گرفتن چنین سیاستی از سوی رژیم ایران بازیگری نو وارد تحولات خاورمیانە می‌شود.

فواد بریتان ریاست مشترک کودار در پایان برنامه هلی سه گفت: حفاظت از محیط زیست یعنی میهن‌دوست بودن. سپاە با هدف قرار دادن کوه‌های زاگرس بە دنبال تضعیف حس میهن دوستی است. جوانان باید راە شهدای محیط‌زیست را تداوم بخشند. نیرومند ساختن نهادهای مدنی و جای‌گرفتن در صفوف گریلاهای شرق کردستان مبارزات را در برابر استعمارگری ارتقا می‌دهد.

 

مطالب مرتبط