قطعنامەی کنفرانس خاورمیانه، ایران و کورد در پارلمان اروپا
قطعنامەی کنفرانس خاورمیانه، ایران و کورد در پارلمان اروپا

قطعنامەی کنفرانس خاورمیانه، ایران و کورد در پارلمان اروپا

روز پنجشنبه 04.06.2015 کنفرانسی تحت عنوان خاورمیانه، ایران و کورد در پارلمان اروپا با حضور نمایندەگان سازمان ها واحزاب کورد و انجمن دوستان کورد در پارلمان اروپا، با پیشاهنگی ک.ن.ک (کنگره ی ملی کوردستان) و کمیسسون شرق کوردستان برگزارشد. در این کنفرانس نمایندگان احزاب سیاسی کوردستان و همچنین سازمانها و نمایندگان بلوچهاو ترکهای آذری، عربهای الاحواز و نمایندەی یارسان نظرات خود را بیان داشتند. همچنین تعدادی شخصیتهای مستقل در این کنفرانس حضور داشتند و به بحث و گفتگو پرداختند.

این کنفرانس بویژە در مورد نقش و وضعیت ایران در بحرانهای خاورمیانه، نقش و وضعیت کوردها در غرب کوردستان و همچنین اقلیت های اتنیکی مذهبی در داخل ایران بە گفتگو پرداخت. در این کنفرانس نقشه و راه حل برای بحران ها ارائه داده شد و همه خواهان ایجاد دموکراسی در ایران بودند.

در این کنفرانس شرکت کنندەگان بە روی نقاط زیر بە توافق رسیدند:

 1. حکومت ایران رژیمی استبدادی و دیکتاتوری است که سیاستهایش بر اساس ممنوعیت و جلوگیری از آزادی فکر و عقیده است. نتیجەی این سیاست ستم، شکنجه دادن، اعدام و آسیمیلە کردن مردم است. این رژیم ضدهرگونه پیشرفت دموکراسی و ضد هر گونه فعالیتهای دموکراتیک است. این کنفرانس از مبارزە و مقاومت در برابر سیاست ها و قوانین حاکم بر ایران حمایت می کند و خواهان پشتیبانی جامعەی جهانی از این مبارزات است.
 2. حکومت ایران اعدام را برای انتقام ازشخصیتهای اوپوزیسیون بکار می برد. این اعمال قابل قبول نیست و بایستی فورا متوقف شود.
 3. این کنفرانس خواستارایستادگی و مقاومت و همچنین اتحاد عمل همەی احزاب سیاسی (اتنیکی، دینی و دیگر نمایندگان) است و از آنان می خواهد در راە دموکراسی و زندگی آزاد در ایران مبارزات خود را گسترش دهند.
 4. این کنفرانس خواهان دموکراتیزه شدن ایران است به طوری که حقوق انسانی و دیگر حقوق همەی اقلیت ها از قبیل (کورد، ترک آذری ، عرب، بلوچ و ترکمن) بە رسمی شناخته شود. همچنین به اقلیتهای مذهبی از قبیل سنی، زرتشتی، یارسانی و بهایی احترام گذاشته شود.
 5. کنفرانس خواهان حقوق زنان در ایران است. رعایت حقوق زنان از مهمترین مسائل مبتلابە جامعە است که نیاز بە رسیدگی و توجە بیشتری دارد. زنان باید نقش بمراتب مهمتری در جامعە داشتە باشند، نا برابری و سرکوب زنان باید فورا متوقف شود.
 6. کنفرانس بر این عقیده است که دیالوگ و مذاکره از مهمترین و ضروریترین عملکردها برای پذیرش واتحاد احزاب سیاسی شرق کوردستان است. ضرورت دارد که همەی سازمانها و احزاب سیاسی کوردستان احساس مسئولیت مشترکی داشته باشند و بطور نزدیکتری با هم کار کنند. با رضایت و توافق در بین خود یک اتحادیه ی ملی ایجاد نمایند. چنین اتحادی می تواند نقش بسیار مهمی بازی کند بویژە در مورد گفتگو و دیالوگ میان اقلیتهای اتنیکی و دینی.
 7. حائز اهمیت است که آکادمیسن های ایرانی و نویسندگان در شرق کوردستان نقش و فعالیت گستردەتری داشته باشند و در ایجاد این اتحادیه ی ملی نقش خود را ایفاء نمایند. چرا کە آنها می‌توانند در این بارە نقش بسیار مهمی اجراء نمایند و تاثیرات مثبتی بر سیاست، فرهنگ و اجتماع در کوردستان داشته باشند.
 8. برای اینکه یک اجتماع مدرن و دموکراتیک داشته باشیم، شکل گیری و هماهنگ ساختن رسانه ها و همچنین قدرتمند ساختن و نفوذ آنها بسیار مهم است.
 9. توزیع مواد مخدرە توسط عوامل رژیم ایران در بین جوانان کورد بایستی فورا متوقف شود و علیه آن اقدامات جدی انجام گیرد.
 10. کنفرانس مذاکره میان غرب و ایران را درباره ی انرژی هسته ای یک اقدام مثبت میبیند. اما غرب در این مذاکرات نباید درمورد اقدامات ضداتنیکی، ضدمذهبی و پایمال کردن حقوق بشر ونیز هر عملکرد دیگر ایران علیه اپوزسیون سکوت کند.
 11. کنفرانس از همه ی سازمانها و احزاب در داخل اتحادیه اروپا می خواهد تاثیر بیشتری در ضرورت رفرم و دموکراتیزه شدن ایران داشته باشند و اتحادیه اروپا بایستی بە حمایت بیشتری از اپوزوسیون ایرانی بپردازد تا دموکراسی بتواند در ایران حاکم شود.

مطالب مرتبط