ما جوانان پیروزیم
ما جوانان پیروزیم

ما جوانان پیروزیم

اعلامیه‌ی جامعەی جوانان شرق کوردستان و ایران در اولین سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی

جوانان نیروی محرکە اجتماعی و آگاه جامعە می‌باشند. انقلاب زن زندگی آزادی یک سال پربار و سرشار از معنا را در حال سپری کردن است. فلسفەی رهبر آپو توانست باری دیگر فرهنگ الهە مادر را کە هزاران سال است در زیر یوغ دولت رو بە نابودی بود را زندگی ببخشد و ژینا امینی ها را جاودانە کند. زمان موضوعی است کە در هر مکان و مرحلەی دارای شتاب و سرعت متفاوتی است. یک سال زندگی با فلسفه زن زندگی آزادی از لحاظ پیشرفت اجتماعی و تفهیم زیست آزاد، تاثیر استثنایی بر گذر زمان داشت و قابل مقایسە با هیچ یک از برهەهای زمانی بعد از انقلاب خلقهای سال ٥٧ نیست. بە همین دلیل میتوانیم از آن بە عنوان یک رنسانس یاد کنیم و مورد تحلیل قرار دهیم. بە حقیقت هم یک انقلاب ذهنیتی است کە تغییرات آن در زندگی زنان و جوانان بە وضوح دیدە میشود.

دولت استعمارگر ایران این واقعیت را بە مانند زنگ خطری برای خود تعریف کردە است و صریحانە با جامعەی آزادیخواه و انقلابی شرق کوردستان و ایران اعلان جنگ کردە است. سنگربندیهای سطح خیابان و ظلم و وحشت و سفسطه‌گری‌های مسئولین نظام کە تنها تصاویر داعش مانند را بە نمایش میگذارند، نشان از ترس و لرزهای فاشیسم در مقابل سازماندهی جامعە است. البتە حائز اهمیت است کە خلق انقلابی از همان اوایل انقلاب دست رد را بە سینەی دزدان انقلاب زدە بود و سنگر خود را با دولت مشخص کردە بود. آنانکە مبارزە کردند و جانشان را فدا کردند سرنوشت این جنگ علنی را مشخص میکنند. ما جوانان آغازگر و پیشگام این انقلابیم و با هم بە موفقیت و پیروزی میرسانیم.

پارادایم رهبر آپو کە انقلاب زن زندگی آزادی برآمدە از آن است بە بخشی جدایی ناپذیر از زندگی و هویت آزاد نوجوانان و جوانان مبدل شدە است. جامعە کوردستان و ایران رهایی خود را در اندیشەی رهبر آپو و مبارزات خستگی‌ناپذیر گریلاهای کوردستان یافتند و با زور، تهدید و جنگ ویژە از این مبارزه‌ی مشروع کناره‌گیری و عقب‌نشینی نمیکنند. دهەهاست کە جوانان آپویی در این مرزوبوم، کە کل خاورمیانە را دربرمیگرد برای سازماندهی اجتماعی و برقراری عدالت و آزادی در حال مبارزەاند. امروزە این مبارزە توانستە است جامعەی سازمان شدە را به مثمر ثمر برساند کە جهان بشریت در حسرت آن بە سر میبرد. پیروزی این انقلاب با پیشاهنگی زنان و جوانان، بە پیروزی بشریت در مقابل استعمار دولت – ملت‌ها منجر میشود. شکست آن هم کە خیالی بیش نیست میتواند عمر و دامنه‌ی سلطه‌ و اقتدار فاشیسم کە برخوردار از ایدئولوژی مردسالاری است را خاتمه دهد.

جوانان باید بدانند با عملی کردن رنسانس زن زندگی آزادی در حوضەی زیست اجتماعی، ذهنی و فرهنگی میتوانند عصر نوینی را سرشار از امید و آزادی برای انسانیت بە ارمغان آورند. میتوانند تاریکی جهالت، کە از اوان قرن ١٢ به بعد بر خاورمیانە سایە افکندە را بە پایان برسانند.  بە همین دلیل در اولین سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی، مسئولیت پذیری و ایفای نقش جوانان تاثیری سرنوشت ساز در روشن‌سازی آیندەی انقلاب دارد. بدین دلیل لازم است که قبل از هر چیز از سازماندهی موجود مابین جوانان که پیشرفت و ترقی چشمگیری به خود دیده، محافظت بە عمل آورند و آن را از لحاظ امنیتی، عملیاتی، علمی، آموزشی و ایدئولوژی ترقی و گسترش بخشند. تا بتوانند پاسخگوی تمامی حملات دشمن و نیروهای تهاجمگر باشند و از ارزشهای انقلابی صیانت بە عمل آورند. دشمن در عین حال با تمامی سازوکارهای سرکوب خود بە جوانان پیشاهنگ از دانش آموز گرفتە تا دانشجو، از معلم تا اساتید، از خبرنگار تا خانوادە شهدا وحشیانە حملەور شدە. در واقع همەی سازمانهای اجتماعی، ابتکار عملهای جوانان و ارادە جامعە را هدف قرار دادە و مورد شکنجە و تجاوز قرار میدهد. قصد آن ایجاد ترس و رعب برای جلوگیری از قیام سرتاسری در سالگرد انقلاب است. در این برهە تاریخی جوانان باید بە سرچشمە امید و جسارت برای جامعە کە همانا جوهرەی پیشاهنگی است مبدل شوند. با عملیاتهای رادیکال و مدبرانە خود درس عبرت و دندانشکنی را بە دست درازی مزدوران بدهند، تا بتوانند نقش تاریخی خود کە بە انجام رساندن انقلاب زن زندگی آزادی است را ایفا کنند.

ما جامعەی جوانان شرق کوردستان و ایران کە ١٧ سال مبارزە را پشت سر گذاشتیم، اعلام میداریم کە در ٢٥ شهریور با اتحاد و همبستگی روح انقلابی جوانان ایرانی با حضور در خیابان و کوچەها کە متعلق بە ماست از خون و آرزوی شهدا، پاسداری بە عمل میاوریم و انقلاب زن زندگی آزادی را بە پیروزی نهایی می رسانیم. از تمامی خلق ایران و شرق کوردستان بە خصوص جوانان ، زنان جوان و نوجوان خواستار حضور در میدان مبارزە هستیم، تا حق بە ناحق پایمال شدە را بازگردانیم.

زندە باد انقلاب زن زندگی آزادی

زندە باد آزادی

زندە باد پیشاهنگی جوانان

زندە باد رهبر آپو

 

 جامعه جوانان شرق کوردستان –  KCR

 

مطالب مرتبط