مجله‌ی ژیله‌مو شماره‌ی نهم
مجله‌ی ژیله‌مو شماره‌ی نهم

مجله‌ی ژیله‌مو شماره‌ی نهم

مجله‌ی ژیله‌مو شماره‌ ۹ ارگان رسمی جمعیت جوانان شرق کوردستان‌ـ KCR منتشر شد
فایل این شماره«کالبدشکافی انقلاب ۵۷» 
جهت دانلود این شماره کلیک نمایید

مطالب مرتبط