مجله‌ی که‌ژوان شماره‌ی ۸

مجله‌ی که‌ژوان شماره‌ی ۸

مجله‌ی که‌ژوان شماره‌ی ۸
نشریه‌ی ایدئولوژیک و نظامی
مـا در ایـن شـاره از مجلـه‌ی کـه‌ژوان کـه پیـشروی شمـا قـرار دارد، سـعی در بیـان دفـاع ذاتـی و دلایل نیـاز بـه سـازماندهی، همبسـتگی و مبـارزه در ایـن راه بـرای جامعـه، بـه ویـژه زنـان داریـم. امیدواریـم کـه توانسـته باشـیم بخشـی از آنچـه الزم بـوده را در ایـن شمـاره بـه شمـا ارائـه کـرده باشـیم. ایـن شـماره را بــه تمامــی زنــان و کودکانــی کــه در مقاومــت عفریــن، شــهید شــدند، تقدیـم می‌نماییــم
جهت دانلود کلیک نمایید

مطالب مرتبط