محکوم کردن حملات ارتش ترکیە بە باکور کوردستان در فنلاند

محکوم کردن حملات ارتش ترکیە بە باکور کوردستان در فنلاند

روز شنبە تاریخ ۳٠/۱/۲٠۱٦ با پیشاهنگی کمیتەهای حزب حیات کوردستان “پژاک” و جامعە زنان آزاد شرق کوردستان “كژار”، با حضور چندین احزاب و سازمان سیاسی و صدها نفر از کوردهای مقیم فنلاند حملات ارتش ترکیە بە باکور (شمال) کوردستان محکوم شد.

بیانیە پژاک، کژار، کموسیون زنان کورد، حزب کمونیست ایران (کوملە) و حزب کمونیست کارگری کوردستان در این گردهمایی خواندە شد. در بیانیەها ضمن پشتیبانی از مقاومت باکور کوردستان، حملات ارتش ترکیە و سکوت جامعە بین‌الدولی بە شدت محکوم شد.
[gdl_gallery title=”idane-kirdini-heresekani-turkiye-bo-ser-bakur-le-finlend-2016-01-30″ width=”120″ height=”120″ galid=”1” ]

مطالب مرتبط