مرحله بعدی انقلاب روژاوا تحقق مبارزه و اتحاد ملی کوردها می‌باشد
مرحله بعدی انقلاب روژاوا تحقق مبارزه و اتحاد ملی کوردها می‌باشد

مرحله بعدی انقلاب روژاوا تحقق مبارزه و اتحاد ملی کوردها می‌باشد

نوزدهم ژو‌ئیه سالگرد انقلاب «روژاوا و شمال سوریه» در تاریخ ملت مبارز کورد نقطه‌عطفی برای اوج مبارزات آزادیخواهانه و دموکراتیک با ابعاد کردستانی، منطقه‌ای و جهانی است که ملت کورد را به الگویی جهانی مبدل ساخته است. تبلور این انقلاب شکوهمند را به ملت‌کورد، آزادیخواهان و ملت‌های تحت‌ستم تبریک می‌گوییم.

در حالی که خاورمیانه و کوردستان به مرکز جنگ جهانی مبدل شده و مبارزات ملت‌های تحت ستم با جنگ و خونریزی بدست هژمونی‌های جهانی، منطقه‌ای و کشورهای اشغالگر کردستان  رویارو است، قطع‌یقین الگوی انقلاب روژاوا و خودمدیریتی مبتنی بر ملت‌ دموکراتیک تنها راه‌حل بنیادین برای برون رفت از فوق‌بحران‌های کردستان و خاورمیانه است. انقلاب روژاوا بسیاری مسایل سیاسی، اقتصادی، ایدیولوژیک و فرهنگی را در منطقه قویا به اثبات رساند. روژاوا دین خود را به ملت‌های جهان ادا کرد و آزادیخوان جهان نیز به  پاس آن فداکاری روز جهانی کوبانی را خلق و به آن احترام گذاشتند. انقلاب ملت‌محور و خلقی که تمامی خلق‌های شمال سوریه را زیر سایه خود پروراند، همزمان با خلقی‌بودن، با یک جنگ جهانی و هجوم تروریسم هدایت‌شده داعشی روبرو شد. لذا در نوع خود بی‌بدیل و جهان‌شمول بود. شکست تروریسم داعش و ترکیه در روژاوا همانا رهایی همه ملت‌های خاورمیانه از چنگال تروریسم بود که کشورهای غربی نیز از موهبت برقراری امنیت ناشی از آن برخوردار شدند. شکست داعش در عین حال شکست جبهه دگماتیسم خاورمیانه، ایدیولوژی‌های مرتجع و جبهه‌ای از سرمایه‌داری بود که در پوشش تروریسم خود را بر خلق‌های ستمدیده منطقه تحمیل می‌کرد.

تقریبا تمامی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای و اشغال‌گران کردستان در آن جنگ به طرف متخاصم مبدل شدند. اما آنکه با تقدیم هزاران شهید از آن سربلند بیرون آمده، ملت کورد فداکار است. مبارزان فدایی روژاوا حماسه‌ای چند برابر لنینگراد خلق نمودند. به اندازه‌ شکوه این انقلاب، در سایه هزاران شهید زن، مسئله آزادی زنان در سراسر جهان تنین‌انداز گشت و نام زن‌کورد سرفصل تمامی محافل، رسانه‌ها و ملل شرق و غرب شد. این انقلاب، اولین انقلاب زنان در تاریخ بشریت است و هزاره زنان آزاد را شروع نموده.

امروز در سال 2021 با گذشت یک دهه از انقلاب روژاوا، تازه مبارزات خلقمان به اوج رسیده و با هدف تحقق کنفدرالیسم و ملت دموکراتیک به پیش می‌تازد. در کنار اوج‌گیری انقلاب شکوهمند خلقمان، جنگ جهانی سوم که ترکیه ژاندارم منطقه‌ای آن است کردستان را بیش از پیش تهدید می‌کند. تهدید خلق کورد تهدید همه ملت‌های تحت ستم منطقه می‌باشد. یورش‌های ترکیه از عفرین تا زاب، متینا و آواشین با هدف پاکسازی کامل خلق‌کورد انجام می‌گیرد که تنها با روح انقلابی‌گری و مبارزاتی شبیه روژاوا می‌توان آن را به شکست کشاند. این روح را می‌توان با پشتیانی انقلاب روژاوا در قالب «اتحاد ملی» و تحقق کنگره ملی کردها، خلق نمود. پس مرحله بعدی انقلاب روژاوا تحقق مبارزه و اتحاد ملی کوردها می‌باشد. تا مبارزه صورت نگیرد، اتحاد حاصل نمی‌شود. خلقمان پیشگام این اتحاد شده ، لذا احزاب و سازمان‌های کورد نیز باید وظیفه خود را بجای آورند.

همچو «حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک)» ضمن تبریک سالگرد انقلاب روژاوا به تمامی خلق کورد و ملت‌های شمال سوریه، بویژه خانواده‌های شهدا تاکید می‌کنیم که پرچمی که خودمدیریتی روژاوا بر فراز تاریخ برافراشته، میراث و یادگار جمهوری کوردستان است، لذا باید با همه فداکاری و فدایی‌گری از آن صیانت به‌عمل آید. انقلاب روژاوا در سایر بخش‌های کوردستان به انحای مختلف و با ویژگیهای خاص خود ادامه دارد. مقاومت گریلا در زاپ، متینا و آواشین نمونه بارز آن است که به حمایت خلقمان و تمامی آزادیخواهان و دموکراسی‌طلبان نیاز مبرم دارد. همچو پژاک تمامی زنان، جوانان، روشنفکران و اقشار مختلف خلقمان و خلق‌های تحت ستم منطقه را به حمایت از فرایند انقلاب روژاوا و هرچهاربخش کوردستان فرامی‌خوانیم. مبارزه دموکراتیک خلقمان آزادی را محقق خواهد ساخت.

حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک

18ـ 07ـ2021

 

مطالب مرتبط