مرکز رسانه پژاک کتابچه «مافیای نسل‌کشی» را منتشرکرد
مرکز رسانه پژاک کتابچه «مافیای نسل‌کشی» را منتشرکرد

مرکز رسانه پژاک کتابچه «مافیای نسل‌کشی» را منتشرکرد

کتابچه سدسازی تحت عنوان «مافیای نسل‌کشی» که به موضوع سدسازی‌های سپاه پاسداران رژیم ایران در کردستان می‌پردازد، از سوی مرکز رسانه‌های پژاک منتشرشد.

در این اثر به تاریخچه‌ سدسازی، انحصارات غیرقانونی سپاه پاسداران، اهداف نظامی، سیاسی و اقتصادی رژیم ایران در ۵ بخش مختصر پرداخته شده است.

هدف از نگارش این اثر، تمرکز بر نسبت‌های نظامی ـ سياسی که دشمن بر ضد ملت کرد و جنبش آن بدان تشبث نموده، است. لذا پرداختن به جوانب زيست‌محيطی، مختصر و کوتاه‌تر است. مسلما همان‌گونه که به‌عينه مشاهده می‌گردد، نوع نگاه و تفاسير ديگران، به‌ويژه جنبش‌های اکولوژيک و سياسی ـ چريکی به مقوله حياتی سدسازی و پيامدهای مخرب آن با نوع نگاه جنبش آپويی کردها متفاوت است. دهه‌ها است که جنبش پژاک در مسير وضع پارادايم دموکراتيک با لحاظ جوانب بنيادين اکولوژيک، حرکت می‌نمايد و ای بسا که مسئله سدسازی به‌واسطه اکولوژی دانش‌بنيان از مجرای اخلاقی و سياسی با پارادايم «تمدن دموکراتيک و اکولوژيک مبتنی بر آزادي زن» پيوند خورده است.

سپاه پاسداران و نظام ايران از قاعده همسان فريب‌های سرمايه‌دارانه مستثنی نيستند. سپاه و نظام منحط ايران در راستای تداوم جنون‌آميز سياست‌ها و عمليات‌های مخرب نسل‌کشی عليه ملت کرد و ديگر ملل حتی از مقوله سدسازی بهره‌برداری سلطه‌گرانه می‌کنند و برای پيشبرد آن يک نظام دسپوتيستی و خودکامه خلق نموده‌اند.

این اثر به افشای عملیات‌های مافیای سپاه پاسداران می‌پردازد و جوانب آن را افشا می‌نماید.

کتابچه «مافیای نسل‌کشی» در وبسایت پژاک در دسترس است.

برای دریافت pdf کتابچه‌ی مافیای نسل‌کشی کلیک نمائيد.

مطالب مرتبط