کتاب «در جستجوی ساحلی آرام»، باز نشر یافت
کتاب «در جستجوی ساحلی آرام»، باز نشر یافت

کتاب «در جستجوی ساحلی آرام»، باز نشر یافت

مرکز مطبوعات حزب حیات آزاد، پژاک کتاب «در جستجوی ساحلی آرام»، ویرایش دوم را منتشر نمود که تاملی است بر جریان چپ و مبارزات ملل تحت ستم ایران به قلم اهون چیاکو. کتاب حاضر نقدی بر نارسایی‌های مبارزات چپ بوده و از دیدگاه مولف دلیل اصلی شکست و ناکامی جنبش چپ در ایران، انکار و کم اهمیت جلوه دادن مسئله‌ی رهایی ملیت‌های تحت ستم دولت-ملت ایرانی از سوی افراد، رهبری و ساختار فکری و سازمانی جریاناتی است. این کتاب شامل هشت بخش است که بخش نهایی آن به تفاوت جنبش نوین کردستان به پیشاهنگی جنبش آپویی با سایر جریانات می‌پردازد.

برای دانلود کتاب در جستحوی ساحلی آرام، اینجا را کلیک کنید.

مطالب مرتبط