مقاومت رهبر آپو، قلب تپنده‌ی انقلابیگری و آزادیخواهی در خاورمیانه است
مقاومت رهبر آپو، قلب تپنده‌ی انقلابیگری و آزادیخواهی در خاورمیانه است

مقاومت رهبر آپو، قلب تپنده‌ی انقلابیگری و آزادیخواهی در خاورمیانه است

ریوار آبدانان(عضو شورای ریاست کل کنفدرالیسم دموکراتیک کوردستان؛ ک.ج.ک)

نیروهایی که می‌خواهند کوچک‌ترین صدایی از زندان جزیره‌ی امرالی به گوش جهانیان نرسد، همان‌هایی هستند که غوغای جنگ و ویرانگری آن‌ها تمام خاورمیانه را دربر گرفته است. ‌آن‌هایی که می‌خواهند جلوی گام‌های بلند و پیروزمندانه‌ی رهبر آپو برای آزادی خلق‌های خاورمیانه را بگیرند، همان‌هایی هستند که می‌خواهند زندگی را بر این‌ مردمان ستمدیده تلخ‌تر و تباه‌تر نماینداز این رو مقاومت رهبر آپو در زندان امرالی، مقاومت «انسانیت، خاورمیانه و کوردستان» در برابر وحشی‌ترین فاشیسم زمانه استشرایط بسیار سختی که بر رهبر آپو تحمیل می‌شود، نشانگر اوج دشمنی و کینه‌ی ابرقدرت‌های سرمایه‌دار جهانی و رژیم اشغالگر ترکیه از خلق‌های آزاده، انقلابیون و دموکراسی‌خواهان راستین استامروز خاورمیانه و کوردستان در میانه‌ی آهن و آتش همچنان قلب تپنده‌ی انقلابیگری و آزادیخواهی هستند؛ زیرا جنبش آزادیخواهی همچون پ.ک.ک و رهبری همچون رهبر آپو امید و اراده‌ی مبارزه برای زندگی آزاد را سرزنده و پویا نگه داشته‌اندمقاومت رهبر آپو، قلب تپنده‌ی دموکراسی‌خواهی، انقلابیگری و آزادیخواهی در خاورمیانه استعلت این‌همه دشمنی و دسیسه‌ی پلید علیه رهبر آپو نیز همین است.

نیروهای اشغالگر و فاشیست به هر راهکاری توسل جستند اما توان منزوی‌کردن فلسفه‌ی مبارزاتی و شکست‌دادن پروژه‌ی سیاسی انقلابی و دموکراتیک رهبر آپو را نداشتنداز همین رو می‌خواهند با حاکم‌ساختن فضای انزوای مطلق بر امرالی، جلوی پیروزی رهبر آپو و پیشروی او به سمت افق‌های وسیع‌تر را بگیرند.

خاورمیانه اگرچه زیر شدیدترین حملات نظامی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیروهای استیلاجوی(هژمونیکجهانی و دولت‌های دیکتاتور منطقه قرار دارد اما در این برهوت و ویرانی، می‌بینیم که امید خلق‌ها به آزادی بیش از همیشه استاین امید و سرزندگی را می‌توان به «اراده» مبدل ساختاصرار بر هویت کورد آزاد و مبدل‌شدن به ملتی خودمدیر، همچنین مبارزه برای شکل‌گیری خاورمیانه‌ای آزاد و دموکراتیک، می‌تواند سرنوشت این جنگ ویرانگر را تغییر دهدبرای رسیدن به این هدف بزرگ و ارزشمند قطعاً اندیشه‌های رهبر آپو و ارزش‌های بزرگی که آفریده است یاریگر خلق‌ها و مبارزان کورد و خاورمیانه‌ای خواهد بوداین انزوای ضدانسانی که برای خاموش‌نمودن صدای حق‌طلبی و «سرود حماسی آزادی» بر رهبر آپو و خلق کورد تحمیل می‌شود را می‌توان و باید که درهم شکستهر انسان باوجدانی به‌خوبی می‌داند که اگر آن روح بزرگ انقلابیگری را رهبر آپو در کالبد خسته و زخمی جامعه‌ی کورد و خلق‌های خاورمیانه احیا نمی‌کرد، داعش و پدیدآورندگان خونخوارش تاکنون چیزی از ارزش‌های انسانی و فرهنگی‌مان باقی نگذاشته بودندرهبری در اعماق سیاهچال وحشتناک امرالی با دستانی بسته اما قلبی بزرگ و اندیشه‌ای آزاد، با فداکاری وصف‌ناشدنی برای صیانت از حرمت انسان و پاسداشت زندگی، حماسه‌ای زنده را رقم زد که در جلوی چشمان همگان قرار داردتنها کسانی این حقیقت را نمی‌بینند که همچنان با لجاجت می‌خواهند زنجیرهای بردگی را بر ذهن و دل و روح کوردها، زنان، ستمدیدگان و همه‌ی خلق‌های رنج‌دیده‌ی خاورمیانه تحمیل کنند.

نیروهای سودپرست جهانی و مزدوران منطقه‌ایشان، خاورمیانه را عرصه‌ی تاخت‌وتاز خود کرده‌اند و می‌خواهند چیزی از «سلامتی» فکری، فرهنگی و جسمانی خلق‌های خاورمیانه و این سرزمین کهن باقی نگذارندخاورمیانه «امنیت» ندارد؛ زیرا موجودیت خلق‌های منطقه در این جنگ جهانی سوم با انواع جنگ‌افزارها و سیاست‌های نسل‌کش تحت محاصره درآمده استدولت‌های اشغالگر و مستبد خاورمیانه‌ای به سرکردگی فاشیست‌های ترکیه، می‌خواهند «آزادی» را از افق‌ زندگی‌مان دور و دورتر کنندمی‌بینیم که پیش از همه‌ی این دسیسه‌ها و تروری که علیه خلق‌های ستمدیده روا داشته می‌شود، بزرگترین توطئه‌ی گلادیویی(ارتش پنهان ناتوعلیه رهبر آپو صورت گرفتبسیار پرمعناست که انسان‌های آزادیخواه، انقلابی، سوسیالیست و دموکرات برای تحت ضمانت درآوردن «سلامتی، امنیت و آزادی» رهبر آپو در جای جای جهان فعالیت کننداکنون بیش از همیشه «سلامتی، امنیت و آزادی» رهبر آپو با «سلامتی، امنیت و آزادی» خلق کورد و همه‌ی خلق‌های آزادیخواه خاورمیانه و دموکراسی‌خواهان جهان درهم‌تنیده شده است.

اندیشه‌ی رهبر آپو که مورد بغض و کینه‌ی نیروهای سرمایه‌دار جهانی، دولت‌های اشغالگر و مستبد خاورمیانه‌ای و جریانات ملی‌گرای مزدور کورد قرار دارد، یک اندیشه‌ی جهانی استاز آنجا که اندیشه و فلسفه‌ی رهبر آپو یک اندیشه و فلسفه‌ی جهانشمول و گسترده است، بنابراین بازتاب مقاومت رهبر آپو نیز سرتاسر جهان را درنوردیده استمدل زندگی آزادی که رهبر آپو با اندیشه و اراده‌ی خود آفریده و به انسانیت پیشکش نموده، با آغوش باز از سوی انسانیت پذیرفته شده استاز همین رو پاسخی که به صدای مقاومت‌جو، حق‌طلب و آزادیخواه رهبر آپو در سطح جهان و توسط انسان‌های آزادیخواه داده می‌شود نیز یک پاسخ جهانی و عظیم است.

اصرار در مبارزه برای شکستن حصار انزوای تحمیل‌شده بر امرالی، نشانگر پافشاری انسانیت بر رد تسلیمیت استرهبر آپو با عشقی بی‌همتا برای آزادی انسانیت مبارزه و مقاومت می‌کند، پس شایسته است که «جنبش سرتاسری آزادی برای رهبر آپو» را با عشق و اصرار و جدیتی مضاعف به پیش ببریم.

هر فریادی که به حمایت از آزادی رهبر آپو برمی‌خیزد، هر مشتی که برای اعتراض به منزوی‌سازی رهبر آپو علیه نیروهای امپریالیست و دولت فاشیست ترکیه بلند می‌شود، ارزشمند و امیدبخش استچرا که این فریادها و مشت‌ها و قدم‌ها برای آزادی رهبر آپو، اثباتگر آن هستند که امید و اراده‌ی ما از همه‌ی تسلیحات و بازیهای پست‌فطرتانه‌ی ستمگران و خودکامگان منطقه‌ای و جهانی بزرگ‌تر و نیرومندتر است.

اگر قرار است از حرمت انسانی و ارزش‌های انقلابی و آزادیخواهانه صیانت کنیم، زمان آن دقیقاً همین اکنون استبرای رسیدن به زندگی آزاد و دموکراتیک، یگانه راه ما انقلاب استبرای پیروزی کنفدرالیسم دموکراتیک در کوردستان و خاورمیانه به‌پا خیزیم و حول آزادی رهبر آپو صفوف مبارزه‌ی انقلابی خود را فشرده‌تر سازیمسرزمین و فرهنگ و تاریخ خود را به انصاف سرمایه‌داران جهانی و خودکامگان منطقه‌ای نسپاریمحمایت از آزادی رهبر آپو، از طریق مبارز‌ه‌ی خستگی‌ناپذیر برای تحقق انقلاب دموکراتیک کوردستان و خاورمیانه ممکن استباور کنیم که با رنج انقلابی می‌توان بر تمام بازیهای پلید نیروهای بی‌وجدان سلطه‌گر فایق آمداین چیزیست که رهبر آپو در زندان امرالی به زیباترین شیوه عملی کرده استما نیز به این راه بزرگ و پیروزمندانه بپیوندیم.

مطالب مرتبط