میلاد حضرت محمد را به تمامی مسلمانان جهان و به ویژه خلق کورد تبریک می‌گوییم

میلاد حضرت محمد را به تمامی مسلمانان جهان و به ویژه خلق کورد تبریک می‌گوییم

به عنوان حزب حیات آزاد کوردستان در ابتدا میلاد حضرت محمد را به تمامی مسلمانان جهان و به ویژه خلق کورد تبریک می‌گوییم.

اسلام را می‌توان به عنوان سسیستم جایگزینی برای خلق‌های خاورمیانه‌‌ای که به خاطر جنگ‌های اقتدارطلبانه‌ی بین امپراطوری‌های ساسانی و بیزانس ضرر و زیان بسیاری دیده بودند، دانست.

هدف حضرت محمد نه ایجاد امپراطوری یا پادشاهی بلکه ایجاد یک جمهوری‌ای دموکراتیک بود، چون اگر می‌خواست به راحتی می‌توانست حکومتی پادشاهی ایجاد کرده و خود نیز پادشاه شود اما این کار را نکرده و از این کار نیز دوری جست و حتی وی به عدالت و ایجاد سیستمی عدالت‌محور اهمیت می‌داد.

 

کوردیناسیون حزب حیات آزاد کوردستان – PJAK
14.01.2014

مطالب مرتبط