نشریه‌ی آلترناتیو شماره‌ی ۷۰

نشریه‌ی آلترناتیو شماره‌ی ۷۰

شماره‌ی ۷۰ نشریه‌ی آلترناتیو منتشر گردید.
هفتادمین شماره‌ی نشریه‌ی آلترناتیو ارگان رسمی جزب حیات آزاد کوردستان-پژاک منتشر شد.
در این شماره می‌خوانیم:
 
الیگارشی شیعی / تحلیلات رهبرآپو
سخن پژاک
سخن کودار
بحران و فرا بحران / زیلان تانیا
آرماگدون ایران در محشر منطقه ای / رامین گارا
نظام پیرشاهی / متین کارزان
فاشیسم مذهبی امتداد دیکتاتوری اسلامی / مرکز مطبوعات پژاک
نقش زنان پیش و پس از انقلاب / پیمان ویان
چهل سال کودتا و ناکارآمدی / زال نودا
ماشین برچسب زنی / بیستون ایلام
برای دریافت این نشریه لطفا در اینجا کلیک نماید

مطالب مرتبط