نشریه‌ی زنان شرق شماره ٤٠ منتشر گردید
نشریه‌ی زنان شرق شماره ٤٠ منتشر گردید

نشریه‌ی زنان شرق شماره ٤٠ منتشر گردید

‌نشریه‌ی زنان شرق شماره٤٠،  جامعه زنان آزاد شرق کوردستان  با فرمت تازە منتشر گردید.

جامعە  زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) در این مرحلە بنا به بررسی وضعیت زنان در منطقە بە ویژە زنان کورد و ایرانی، و همچنین با برسی وضعیت کنونی زنان در طی یک سال گذشته چنین می پندارد که در روژهلات کوردستان و ایران، زنان روزانه به عنوان بی‌پناه و بی‌دفاع‌ترین بخش جامعه مورد خشونت مرگبار ذهنیت جنسیت‌گرای رژیم ایران قرار گرفتند. زنان تحت فشار روانی – جسمانی ناشی از تسخیر اتمسفر تمامی عرصه‌های جامعه، از آموزش گرفته تا اقتصاد، فرهنگ و غیره با هدف تقویت و بسط پایه‌های حکومتی توسط رژیم، قرار گرفته و روزانه مجال حیاتی انسانی برای آنان باقی نمانده است. خانواده که می‌تواند یکی از موثرترین نهادهای جامعه در رشد و بالندگی زنان باشد، نیز تحت سلطه و سایه‌ی جنگ ویژه‌ای که رژیم بر آنان پیاده می‌کند، ناآگاهانه در عملی‌سازی و نهادینه‌سازی نگرش رژیم در برابر زنان به ایفای نقش تعیین کننده‌ای می‌پردازد را مورد نقد و برسی قرار میدهد.

خوانندگان گرامی هیئت تحریریه‌ی زنان شرق در شماره ٤٠خود تصمیم گرفت کە فرمت این نشریه را با محتوای تازە بە شما تقدیم کردە کە در این فرمت تازە از نشریە بخش های دفاعی و فرهنگی نیز  اضافە شدە است. همچنین در هر بخش موضوعات مختلف را دست گرفتە و مورد تحقیق و تحلیل قرار دهد.

در این شمارە از نشریە زنان شرق می خوانیم از پرسپکتیو رهبر آپو در خصوص وضعیت خانوادە در کوردستان . در بخش اجتماعی  نیز وضعیت زنان در منطقه بەویژه زنان کورد و ایرانی برسی کردە و در ادامە  نیز نیم نگاهی به شکل گیری پدیده ازدواج و سیر تحولی آن بیندازیم ودر بخش دفاعی بسیج زنان مسلخ گاه زنان در تاریخ و چرای تشکیل HPJ مشاهدە نمودە همچنین در آخر  اصالت هنر و خاطرات گریلا و شعر موضوع پایانی این نشریە می باشند.

 

برای دریافت PDF این شمارە از زنان شرق کلیک کنید.

 

مطالب مرتبط