نشریه‌ی شماره‌ی 99 آلترناتیو منتشر گردید
نشریه‌ی شماره‌ی 99 آلترناتیو منتشر گردید

نشریه‌ی شماره‌ی 99 آلترناتیو منتشر گردید

در این شماره از نشریه‌ی آلترناتیو ارگان رسمی پژاک، با محوریت ترور و اعدام پیشاهنگان و مبارزان خلق کورد توسط رژیم اشغالگر ایران، در بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، دفاعی، فرهنگی پرداخته شده. با بررسی الزام پیشبرد ابعاد مختلف ملت دمکراتیک جهت احیای جامعه در برابر دولت به پوچ گردانیدن برنامه‌های دولت ترور و اعدام پرداخته شده است. در هر مقاله سعی شده تا شهدا و پیشاهنگان آزادی، به عنوان ارزش‌های جامعه‌ی مبارز و آزادیخواه در یادها زنده گردند. در همین راستا نیز تحلیل جامعه‌شناختی و روانکاوانه‌ از بازخوردهای ترور و اعدام در جامعه‌ی کوردستان بخشی از مقالات را در برگرفته است. لزوم تلاش جامعه جهت گذار از فضای نظامی – امنیتی حاکم بر جامعه و دست‌یابی به نظام دفاع ذاتی به شیوه‌ها و از زوایای مختلف در این شماره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. فلسفه‌ی حیات و ارتباط انسان – جامعه‌ی زاگرس نشین با طبیعت، در فیگور شهدای سبز کوردستان مورد ارزیابی قرار گرفته است. زنان ملل مختلف در ایران بخش لاینفک و بسیار قوی اپوزسیون را تشکیل می‌دهند. بررسی پروژه و برنامه‌های جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان، نقاط قوت، ضعف و قابلیت‌های این سازمان جهت سازماندهی تمامی زنان در ایران طی مقاله‌ائی به آن پرداخته شده است. تحلیلی بر اوضاع نیروهای کورد در منطقه، بویژه در شرق کوردستان و همچنین تحلیل تفرقه‌اندازی میان ملل توسط رژیم اشغالگر ایران در برابر ارتقاء سطح خیزش‌ها و اقدامات همبسته‌ی ملت‌ها در ایران بخشی از مقالات را در برگرفته است. در قسمتی دیگر از نشریه حملات مشترک ما بین ایران و ترکیه علیه خلق کورد مورد واکاوی قرار گرفته است.

برای دریافت فایل شماره‌ی ۹۹ می‌توانید کلیک بزنید.

مطالب مرتبط