نشریه آلترناتیو چاپ و منتشرشد
نشریه آلترناتیو چاپ و منتشرشد

نشریه آلترناتیو چاپ و منتشرشد

 

 

نشریه آلترناتیو شماره‌ی سیزدهم از دوره‌ی سوم را با محوریت “ژن، ژیان، ئازادی” و هنر وانقلاب چاپ و منتشر شد.

در این شماره سعی بر آن شد انقلاب ژن، ژیان، ئازادی در ایران و روژهلات کوردستان را در تمامی ابعاد اجتماعی-سیاسی مورد ارزیابی قرار داده و همچنین چگونگی اعمال سیاست ورزی‌‌های نظام اشغالگر و فاشیست ایران را علیه انقلابیون انقلاب زن مورد بررسی قرار گرفت.

 

همچنین بخش دیگری از مقالات را به فعالیت جنبش دانشجویی و نقش‌پذیری آنها در جامعه و انقلاب و افزون براین معیار و پرنسیب‌های دفاع ذاتی در انقلاب خلقها، نقش کورد و جنبش آپویی در انقلاب زنان اختصاص داده شد.

 

جهت دانلود فایل نشریه اینجا را کلیک نمایید.

مطالب مرتبط