نشریەی زنان شرق شمارە ٣٥ منتشر گردید
نشریەی زنان شرق شمارە ٣٥ منتشر گردید

نشریەی زنان شرق شمارە ٣٥ منتشر گردید

نشریەی زنان شرق شمارە ٣٥ جامعە زنان آزاد شرق کوردستان منتشر شد.

جامعە  زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) در این مرحلە از تاریخ کە ایران در بحران اقتصادی بە سر می برد  نشریەی زنان شرق شمارە ٣٥ را با محوریت اقتصاد و نقش زنان در اقتصاد ‌را در ٢ بهمن مصادف با ٢١ژانویە منتشر کرد. هیئت تحریریەی زنان شرق در این شمارە از نشریە بە اقتصاد اکولوژیک و اشتراکی(کمونال)می‌پردازد و کیسه‌ی پینه بسته‌ی بودجه‌ی سال برای زنان چه دارد؟‌ را مورد تحلیل و تفسیر قرار می‌دهد.

در این شمارە از نشریە؛ رهنمود رهبر آپو در مورد مسائل اقتصادی در جامعه برگرفتە از مانیفست “آزمونی در باب جامعه شناسی آزادی” و همچنین رهنمود کژار در مورد اقتصاد اکولوژیک و اشتراکی(کمونال) آمدە است، که در ادامە این مبحث می خوانیم،تغیرذهنیت نیز به وجود آکادمی‌ها نیاز دارد. چنین آکادمی‌هایی در میان جامعه به شکل‌گیری ذهنیت کومون دموکراتیک یاری خواهند رساند. آکادمی هم خود در درک و تحلیل عرصه‌ی اکونومی تحقیق خواهد نمود و هم تمام اقشار جامعه را در این مورد آموزش خواهد داد.

در  ادامە  اقتصاد دموکراتیک، زن و آموزش، همچنین نقش زنان در اقتصاد ایران پس از انقلاب تا بە امروز، موضوعی بسیار قابل تامل کە برای پرداختن بە آن طبعا و بە منظور بستر سازی ذهنی در خوانندگان باید امورپایە ای دیگری را مورد بحث قرار داد و جایگاه زن را در سیستم حاکم بر جهان بدون در نظر گرفتن بعد جغرافیائی بە قلم کشاند. و در آخر نقش زنان در برنامه اقتصادی و سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک و … را می‌خوانیم.

برای دریافت PDF این شمارە از زنان شرق کلیک کنید.

 

 

مطالب مرتبط