نشست مشترک پژاک و حزب کومه‌له‌ی زحمتکشان کوردستان
نشست مشترک پژاک و حزب کومه‌له‌ی زحمتکشان کوردستان

نشست مشترک پژاک و حزب کومه‌له‌ی زحمتکشان کوردستان

سیامند معینی ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک) و هیئت همراه در روز چهارشنبه 11.01.2017 در راستای گفتگو و تبادل نظر با حزب کومله ی زحمتکشان کوردستان به سرپرستی رضا کعبی دیدار نمود.
در این نشست هر یک از دو حزب به مشترکات فراوان در حوزه های مختلف اشاره نمودند و تاکید کردند، این نشست ها و گفتگوهای مشترک سبب پدید آمدن تعاملات نظری و عملی بیناحزبی می گردد.
در ادامه به بررسی تحولات منطقه ای و پدیده های رخ‌داده در حوزه ی سیاسی در خاورمیانه و تاثیرات آنها بر جنبش آزادی بخش خلق کورد در هر چهار بخش پرداختند. در این راستا به ارزیابی نقش ویژه و جبهه بندی های نیروهای منطقه ای و فرامنطقه ای در تحولات روی‌داده در منطقه مبادرت نمودند.
سیامند معینی ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک) در این نشست به واکاوی تحولات سیاسی-اجتماعی و اقتصادی ایران و بخصوص اعمال قدرت و فشار بر خلق کورد در شرق کوردستان(روژهلات کوردستان) از جانب جمهوری اسلامی ایران اشاره نمود. او تاکید کرد که ” انفکاک و پراکندگی موجود میان نیروهای سیاسی و احزاب سبب ناامیدی و تضعیف روحیه ی مبارزاتی خلق کورد می گردد”.
در ادامه رضا کعبی نیز خاطر نشان کرد که انفکاک و پراکندگی موجود، آسیب فراوانی بر خلق و احزاب وارد نموده است. او در بخش دیگر از صحبت هایش به موضوع هویت ملی کورد اشاره کرد و گفت “ما نمی توانیم نسبت به بخش های دیگر کوردستان بی تفاوت باشیم”. او ادامه داد که “من خوشحالم که این پیش قدمی از جانب پژاک در راستای همگرایی و همسویی احزاب و جریانات سیاسی صورت پذیرفته است”.
حاضرین در نشست در مورد جامعه ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار) و کار ویژه ی آن و چگونگی جای‌گیری و موقعیت سیاسی حزب پژاک در این سیستم به گفتگو و بحث پرداختند.
در پایان این دیدار سیامند معینی ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک) گفت ادامه و استمرار هر چه بیشتر دیدارها و گفتگوها سبب پدید آمدن فضای ذهنی و عملکردی همراستا و مشترک می گردد. او تاکید نمود که این دیدارها سبب عملی شدن تصمیمات مشترک و مشارکت همه جانبه در حوزه ی سیاسی-اجتماعی در شرق کوردستان(روژهلات کوردستان) و ایران می گردد.
PJAK
PJAK3

مطالب مرتبط