نهم اکتبر، آغاز توطئه‌ی بین‌الدولی  

نهم اکتبر، آغاز توطئه‌ی بین‌الدولی  

واپسین سال‌های دهه‌ی 90 مصادف است با زیست مرگ‌آور، بحران و بن‌بست‌ عمیق در سیستم و ساختار هژمونیک سرمایه‌ی جهانی که بیش از هرچیز نیازمند بازسازی ساختار فرسوده‌ی خویش در خاورمیانه است. مرحله‌ای که در آن موانع موجود یعنی نیروی مقاومت و تحول‌خواهی ملت‌های این جغرافیای کهن، بازدارنده‌ترین عامل برای تحقق اهداف غرب و هژمونی‌ سرمایه‌ی جهانی به شمار آمده که می‌بایست تضعیف گشته و از میان برود. ایده و آغاز تهاجم به افغانستان، عراق و کوردستان و تداوم آن در سوریه‌ی امروزی، نمود بارز ضرورت از میان‌برداشتن موانع توسعه‌ و باز‌سازی سرمایه‌داری جهانی در خاورمیانه‌ است. در این میان کوردها و کوردستان به عنوان مستعدترین و سازمان‌یافته‌ترین اندیشه‌ی قیام و جنبش انقلابی که از رهگذر آفرینش هویت نوین اجتماعی و سیاسی رهبر فلسفی آن عبدالله اوجالان و جنبش آزادیخواهی ملت کورد، فصل نوینی از دموکراسی‌خواهی و تحول را بازتعریف نموده بود، بی‌گمان مانعی جدی در توسعه‌ی هژمونیک سرمایه‌داری به شمار آمده که بایستی از میان برداشته می‌شد. برنامه‌ی استراتژیک و هدفمند در تنگنا قراردادن رهبر ملت کورد و پروسه‌ی دستگیری وی با برنامه‌ریزی و عملیاتی‌نمودن توطئه‌ی بین‌الدولی، تضعیف نیروی جنبش انقلابی، دموکراسی‌خواهی و در هم‌شکستن جهان‌ فکری ملتی‌ست که در چارچوب طرح‌واره‌ی بازسازی نظام هژمونیک سرمایه‌‌ی جهانی در خاورمیانه، مانع اصلی محسوب گشته و تهدیدی بینادین برای مدل‌گشتگیِ جهانی در برابر نظام سرمایه‌داری به شمار می‌رود. سیاست وارد آوردن ضربه‌ی مهلک بر پیکر این جهان فکری و در راس آن رهبر فلسفی و انقلابی آن که در نهم اکتبر سال 1998 آغاز گشت، اگر چه یکی از درد‌آورترین مراحل تاریخِ مقاومت‌طلبی ملت کورد است، اما این ضربه‌ی مهلک نتوانست رهبر، ملت و قیام آن را در هم شکسته بلکه مقاوم‌تر و متحول‌تر نمود. جهان‌اندیشگی و تحولات عظیم فلسفه‌ی نوین سیاسی و PKK را توانمندتر نموده که امروزه پیشاهنگ مبارزه‌ی تاریخی در برساخت ملت دموکراتیک خاورمیانه است. از نهم اکتبر سال 1998 تا به امروز نزدیک به دو دهه‌ از درخشان‌ترین و پیروزمندانه‌ترین دستاورد سیاسی و اجتماعی ملت کورد پدید آمد. دستاوردی که حاصل درک ‌حقیقت‌مدارانه از آزادی و تحقق ایده‌ی ملت آزاد و دموکراتیک کوردها با مقاومت شکوهمند تاریخی رهبر ملت کورد و جانفشانی قهرمانانه‌ی این ملت و به حقیقت‌پیویستن آن، نشانه‌ی بارز خنثی‌نمودن توطئه‌‌ی بین‌الدولی است. اندیشه و عمل برساخت ملت دموکراتیک کوردها در کوردستان و مدل‌گشتگی آن در خاورمیانه، نظام هژمونیک سرمایه‌داری جهانی را آن‌چنان دچار آشوب و بن‌بست نموده که هم ناچار به پذیرش هویت و موجودیت نوین کورد و فلسفه‌ی سیاسی و اجتماعی رهبر و ملت آن در کوردستان بوده و هم برای برون‌رفت از بحران موجود در خاورمیانه، یگانه‌ گزینه‌ی آن و نیاز به شمار می‌رود. هجدهمین سالگرد آغاز پروسه‌ی بین‌الدولی دستگیری رهبر ملت کوردستان، و هجده سال مقاومت عبدالله اوجالان رهبر فرزانه‌ی ملت کوردستان، بی‌گمان حاوی رسالت عظیم تاریخی‌ معاصر در تداوم مبارزه و درک معنامند و حقیقت‌مدارانه از آزادی رهبر، ملت و سرزمین کوردستان دارد که بی‌گمان آزادی ملت‌های خاورمیانه و حیات دموکراتیک آن را متحقق خواهد ساخت.
نهم اکتبر 2016 ــ  هیجدهم مهرماه 1395
مجلس حزب حیات آزاد کوردستان ‌ـ پژاک
 

مطالب مرتبط