«نیاز مبرم امت اسلام به بازخوانی و دگراندیشی اسلام مدینه و اسلام علوی در دوران معاصر»

«نیاز مبرم امت اسلام به بازخوانی و دگراندیشی اسلام مدینه و اسلام علوی در دوران معاصر»

«نیاز مبرم امت اسلام به بازخوانی و دگراندیشی اسلام مدینه و اسلام علوی در دوران معاصر»
امت اسلامی در شرایطی به پیشواز عید فطر میرود که وضعیت جهان اسلام و بهخصوص خاورمیانه در احوالی بحرانیتر از هر زمان دیگر به سر میبرد. شرایط و اتفاقات پیشآمده در طول تاریخ معاصر و گذشته تنها یک راه گذار از بحرانهای پیاپی را پیش روی ما مینهد و این راه گذار چیزی جز بازاندیشی در عملکردهای گذشته و تجربه گرفتن از آنها نمیباشد. بدون شک برخی کشورهای منطقهای و فرا منطقهای، با گسترش افکار بنیادگرایانهِ و تعمیق برداشتهای قشری و سطحینگرانه موجبات جنگهای فرقهای را در منطقه فراهم کرده و میکنند؛ که این امر سبب واگرایی و انفکاک خلقهای منطقه، عدم گشایش دموکراتیک و ایجاد تصویری مبهم و خشن از دین مبین اسلام در منطقه و جهان میگردد. جهان اسلام امروز بیش از هر زمان دیگری نیازی مبرم به بازخوانی و دگراندیشی اسلام مدینه و اسلام علوی دارد و این بازخوانی، توانایی آن را دارد که بستر را جهت اتحاد خلقهای منطقه پدید آورد و زمینه را جهت نیل تمامی تفاومندیهای موجود در خاورمیانه به همگرایی دموکراتیک فراهم آورد. امروز اسلام بیش از هر چیز به این اتحاد دموکراتیک و از میان بردن هر نوع بنیادگرایی و نمود بارز آن در شکلوارهی داعش نیاز دارد. بدون شک عید فطر میتواند نقطهی عطفی جهت دستیابی به این مهم باشد.
ما نیز به نوبهی خود، فرا رسیدن عید فطر، عید اتحاد امت اسلام را به تمامی مسلمانان آزادیخواه و صلحطلب منطقه به ویژه خلق مسلمان کوردستان، تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امید است بتوان در چارچوب فرصتهایی از این دست بنیانهای اتحاد و استقرار دموکراسی در منطقه را فراهم نمود.
مجلس حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک)– ۵ جولای ۲۰۱۶

مطالب مرتبط