هدف قیام 1358 مریوان، تحقق آزادی و دموکراسی بود
هدف قیام 1358 مریوان، تحقق آزادی و دموکراسی بود

هدف قیام 1358 مریوان، تحقق آزادی و دموکراسی بود

هدف قیام 1358 مریوان، تحقق آزادی و دموکراسی بود

کوچ تاریخی خلقمان از شهر مریوان یکی از وقایع پرتلاطم مقطع تاریخی خیزش خلقمان برای آزادی و دموکراسی بود. صدور فرمان از سوی خمینی برای سرکوب رژیم این کوچ تاریخی را به دنبال داشت. همچو «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)» سرکوب‌گری‌های رژیم را که با هدف اشغال محکوم می‌نماییم.

خیزش خلقمان در سال 1358 در مریوان نمونه بارز غیرت خلقی برای مبارزه دموکراتیک بود. در روز 23 تیرماه 1358 انقلاب خلقمان با حضور همه اقشار مریوان با اهداف تحقق آزادی و دموکراسی شروع شد. خروش خلقمان رژیم جمهوری ولایی آن روز را به هراس انداخت و چهره ضددموکراتیک آنها را افشاکرد. به دلیل برخورد ضددموکراتیک با خلق‌کورد و مسئله کورد، یک ماه پس از خیزش، خمینی فرمان سرکوب انقلاب در مریوان را صادر نمود که بخاطر خشونت‌های بی‌محابای سربازان رژیم و آغاز گشتار و نسل‌کشی فیزیکی و فرهنگی، کوچ موقتی خلق مریوان آغاز گشت. در 30 تیرماه شهر را  با توسل به جنگ‌افروزی از سکنه خالی کردند.

بارزترین خصیصه خیزش مریوان، وحدت خلقی و دموکراتیک‌بودن آن بود. آنچه توسط رژیم جمهوری ولایی سرکوب شد، نه جنگ مسلحانه خلقمان که تظاهرات مسالمت‌آمیز و دموکراتیک مدنی بود. رژیم حتی تحمل یک تجمع را نداشت و با تمام قوا برای سرکوب به لشکرکشی در حد جنگ بزرگ دست زد.

امروز مسلما دستاوردهای دموکراتیک خیزش خلق مریوان حفظ شده و نیاز به صیانت دارد. هزاران زن و جوان و پیر از سوی رژیم به بهانه‌های بی‌بنیان شکنجه، زندانی و یا تیرباران شدند. صیانت از راه آن شهدا تنها با مبارزه و اتحاد ملی خلقمان در هرچهار بخش کوردستان ممکن می‌گردد. پیشگامی نیروی فدایی گریلا، بیش از پیش زمینه‌های صیانت از راه خلقمان و شهدای مریوان را ممکن ساخته است. پس اهداف دموکراتیک و آزادیخواهانه قیام مریوان امروز با تمام قوا ادامه دارد.

همچو «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)» ضمن محکوم‌کردن سرکوب‌گریهای جنگ‌افروزانه و سیاست‌های نسل‌کشانه رژیم ایران، برصیانت از قیام دموکراتیک خلق مریوان تاکید مبرم می‌کنیم. بی‌شک آن قیام و خیزش نقش خود را ایفا نموده و اثبات ساخت که خلقمان در آن زمان به وظیفه خود عمل کرده. امروز بر همگان است که از حیث اخلاقی و سیاسی و وجدانی به وظایف خویش عمل کنیم و آزادی خلق کورد و خلق‌های امیدوار به آن را تحقق بخشیم. در مرحله‌ای که بیش از پیش به آزادی نزدیک شده‌ایم، همه اقشار از جمله جوانان و زنان، روشنفکران و کارگران و سایر اقشار دموکراسیخواه را به مبارزه دعوت می‌نماییم. دستاوردهای قیام مریوان امروز مایه پیروزیمان است.

جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)

٢١\٧\٢٠٢١

مطالب مرتبط