همصدا با هم جنایتهای جمهوری اسلامی ایران را محکوم نماییم

همصدا با هم جنایتهای جمهوری اسلامی ایران را محکوم نماییم

در این اواخر رژیم جمهوری اسلامی ایران بر گستره حملات و عملیاتهای خویش در داخل ایران و در برابر خلقها و اقشار ناراضی از رژیم افزوده است. بر این اساس پس از اعدام کادر پیشاهنگ حزبمان رفیق باهوز (حبیب الله گلپری پور)، رضا اسماعیلی کادر منطقه اى، میهن دوست و قهرمان نیز از سوی مسئولان جمهوری اسلامی در زندان سلماس اعدام گردید. همزمان در منطقه بانه پیشمرگه های کومله شرق کردستان آماج حمله نظامی قرار گرفته و نتیجتا 4 مبارز خلق کرد به شهادت رسیدند. حملات جمهوری اسلامی علیه خلق ناراضی بلوچ و پیشاهنگان این خلق نیز به صورتی گسترده صورت گرفت و نهایتا 16 تن از فعالین سیاسی بلوچ در زندانهای رژیم به صورت دسته جمعی اعدام گردیدند و جمهوری اسلامی مهر خویش را بر قتل عامی دیگر رقم زد و روی راستین خویش را در رابطه با مسایل داخلی با عریانی تمام آشکار نمود.

به عنوان حزب حیات آزاد کردستان، یاد و خاطره تمامی این شهدا و جانباختگان را گرامی داشته و به تمامی خلق کرد، خلقهای ایران، به ویژه خلق قهرمان پرور بلوچ و همه دموکراسی خواهان ایران و کردستان تسلیت می گوييم. به همین مناسب بار دیگر اعلام می نماییم که رژیم ایران با چنین سیاست و اعمال غیر انسانی ای، رویه ای خطرناک را در برابر خلقهای ایران در پیش گرفته است. بر همین مبنا خواستار حساسیت تمامی دموکراسی خواهان در برابر این وضعیت حساس بوده و دگربار تمامی طرفین و پیشاهنگان ملیتهای جداگانه ایران را به مبارزه مشترک فرا می خوانیم. همزمان تمامی خلق کرد و دیگر خلقهای ایران را فرا می خوانیم تا با صیانت از این شهیدان، از موجودیت و هویت خویش صیانت به عمل آورده و سیاستهای رژیم ایران را محکوم نمایند.

با درود و احترامات انقلابی
کوردیناسیون حزب حیات آزاد کردستان ─ PJAK
27.10.2013

مطالب مرتبط