١٦ آذر اخگر انقلاب
١٦ آذر اخگر انقلاب

١٦ آذر اخگر انقلاب

خوشمهر آرگش

انقلاب همچون میوەی رسیدەای نیست که سر موقع باید آن را چید، بلکه انقلاب را باید ساخت و برای ساختن یک انقلاب نیاز به روحیە انقلابی و تئوری انقلابی می‌باشد تا بتوان خود را همچون انقلابیون سازماندهی کرد و دست بە انقلاب زد. اکنون نیز با انقلاب زنان و دمکراسی در ایران و شرق کوردستان روبەروایم. روحیە انقلابی تا حدی وجود دارد و از سوی دیگر بارقەهایی از تئوری انقلابی در حول شعار “زن زندگی آزادی” شکل گرفتەاست اما هنوز برای پیروزی حتمی باید مسیر انقلاب را ادامە داد. انقلاب زنان و دمکراسی کنونی تا بە حال نیز دستاوردهای برگشت‌ناپذیری را کسب کردەاست که این دستاوردها را مرهون خون ریختەی دەها زن و جوان خلق کورد و خلق‌های دیگر ایران هستیم، برای انتقام خون شهیدان دمکراسی و ادای احترام بە آنان بر تمامی زنان و جوانان ایران و شرق کوردستان واجب است که این انقلاب را تا رسیدن بە پیروزی حتمی پیش ببرند. در این دو ماه گذشتە از آغاز انقلاب زنان و دمکراسی تمامی اقشار جامعە در قیام‌های هرروزە بر علیە رژیم فاشیست ولایت فقیه  شرکت داشتەاند، اما بدون شک یکی از اقشار فعال که بە صورت مداوم در این قیام‌ها شرکت داشتەاند دانشجویان بودەاند. نیاز است تا نکاتی را در مورد دانشجویان ذکر کنیم، ابتدا اینکە دانشجویان قشر جوان جوامع خویش هستند، دوم اینکە حداقل نصف دانشجویان را زنان تشکیل می‌دهند، سوم اینکە دانشجویان  از میان همەی خلق‌های شرق کوردستان و ایران در دانشگاه‌ها دور هم جمع می‌گردند که فرصتی مناسب برای شناخت خلق‌ها از همدیگر می‌باشد. چهارم اینکە دانشجویان با توجە بە اینکە در سن جوانی بە سر می‌برند در جستجوی افکار و پدیدەهای نوین هستند و قشر کتابخوان و روشنفکر جامعە را تشکیل می‌دهند و از آن جایی که بسیاری از آنان را زنان تشکیل می‌دهند در مبارزات زنان سهم بەسزایی دارند . پنجم اینکە بە طور خاص در شرق کوردستان و ایران دانشجویان دارای تاریخ باشکوه مبارزاتی بر علیە دیکتاتوری، اختناق و  استعمارگری هستند کە ١٦ آدر نزدیک بە یک سدە است که همچون سمبل این تاریخ باشکوه می‌درخشد.

همەی ما می‌دانیم که بعد از کودتای آمریکا و شاه خائن بر علیە دکتر مصدق، اولین اعتراضات انقلابی بر علیە رژیم اشغالگر پهلوی و دولت کودتاگر آمریکا توسط دانشجویان در دانشگاه بە تاریخ ١٦ آذر سال ١٣٣٢ شکل گرفت و ٣ شهید جاودان آن روز قندچی، شریعت‎رضوی و بزرگنیا بودند که تا بە امروز نام آنان همچون ستارگان درخشان در آسمان شهیدان دمکراسی ایران می‌درخشد. در آن روزها از نگاه رژیم اشغالگر پهلوی آن روز توانستند با کشتار و خونریزی در دانشگاه حیات خویش را تداوم بخشند، اما ندانستند که خون ریختەی دانشجویان انقلابی همانند بذرهایی بر خاک می‌افتند و جنبش انقلابی دانشجویان ایران از این بذرها می‌رویند. قسمت اعظم ریشەی تنومند جنبش‌های چریکی و مبارزاتی کە بعدها در دهەی ٤٠ شکل گرفتند محصول ١٦ آذر هستند. بە عبارتی ١٦ آذر یک تاریخ پیوستە و زندە از ١٦ آذر سال ١٣٣٢ تا بە امروز را دربرمی‌گیرد، اما هر نسلی متناسب با روحیە و تئوری انقلابی که با آن خود را سازماندهی کردە است این تاریخ را پیش بردەاست. این تئوری‌ها در همەی دورەهای قبل از تفکرات سوسیالیستی و دمکراسی سرآمد روزگار خود سرچشمە می‌گرفتند و دانشجویان در این میان همیشە همچون روشنفکران ارگانیک و آگاهی‌رسان جامعە عمل نمودەاند. باید بە پیشینەهای تاریخی کوردستان و ایران نیز در این زمینەها توجە کرد، یعنی کسانی که در گذشتە  امر آگاهی‌رسانی و روشنفکران ارگانیک را برعهدە داشتند. در این میان شاید یکی از قدیمی‌ترین اقشار مغ‌های ماد زردشتی باشند که آموزەهای زردشت را از زاگروس (کوردستان) به همەی دیگر جاهای قابل دسترسی‌شان گسترش می‌دادند که می‌توان آموزەهای زردشت را در آن زمان همچون تفکرات انقلابی عصر برعلیە دیکتاتورهای آن دوران تلقی کرد. مغ‌های ماد نیز توسط هخامنشیان تحت تعقیب قرار گرفتند و سرانجام با کشتار وسیع مغ‌ها (که در کتیبەی بیستون کرماشان بە تصویر درآمدە است) دیکتاتورها توانستند خود را بر مادها و دیگر خلق‌ها مسلط گردانند. دیکتاتورهای هخامنشی و ساسانی نیز بعدها آموزەهای زردشت را تحریف کردند و این تحریفات را با عنوان دین رسمی بر خلق‌ها تحمیل نمودند. در گذر از تاریخ کوردستان و ایران می‌توان به نمونەی مانویان، خرمدینان، مزدکیان، حسن صباح و مبارزان فدائی‌اش و دەها نمونەی مشابە دیگر اشارە کرد. همەی اینان نقش آگاهی‌بخشان و انقلابیون دوران خویش را برعهدە داشتەاند و در عصر ما این نقش را دوبارە در کوهستان‌ها زاگروس بە مانند عصر زردشت مغ‌های نوین برعهدە گرفتەاند که  آنان را امروزە با نام گریلاهای آپوئیست می‌شناسیم و زردشت زمانەی ما رهبرعبداللە اوجالان (رهبر آپو) می‌باشد. بسیاری از این گریلاها را جوانانی تشکیل می‌دهند کە قبلا در یکی از دانشگاه‌های خاورمیانە، اروپا یا دیگر نقاط جهان در حال تحصیل بودەاند و سپس با پیوستن بە صفوف گریلا و با شرکت در آکادمی‌های آموزشی و تحقیقاتی تفکرات رهبر عبداللە اوجالان بە آخرین و کامل‌ترین نسخە از تئوری انقلاب دست یافتەاند که می‌توان چند تن از رفقای شهید را با احترامات انقلابی بە یاد آورد. شهید قاسم انگین کە از اروپا برگشت و بە صفوف گریلا پیوست و در کوهستان‌های آزاد کوردستان بە یک فیلسوف و تاریخدان بزرگ تبدیل گشتند، شهید دیار غریب (رفیق هلمت) اهل جنوب کوردستان که ایشان نیز در کوهستان‌های آزاد کوردستان تبدیل بە یک فیلسوف و تاریخدان بزرگ مبدل گشتند و از شرق کوردستان شهید مانی کیاکسار از دانشگاه ارومیه و شهید رزان جاوید از دانشگاه تبریز کە پیشاهنگان جنبش آپوئی برای خلق کورد در شرق کوردستان و ایران بودند را برشمرد و می‌توان لیست بلند بالایی از رفقای شهید دیگر را نام برد. در همین اواخر نیز جمعی از جوانان دانشجو دانشگاه‌های شرق کوردستان و ایران بە صفوف گریلاهای آپوئی پیوستند که در انقلاب زنان و دمکراسی کنونی نقشی فعال داشتند و با پیوستن بە صفوف گریلا مرحلەای نوین و مبرم‌تر از مبارزات‌شان جهت رهایی خلق کورد و دیگر خلق‌های ایران را آغاز کردند. این رفقای تازە بە صفوف گریلا ملحق شدە نیز بخشی از تاریخ زندەی ١٦ آذر دانشجویان ایران و شرق کوردستان در موقعیت عصر ما هستند.

دانشجویان امروز در دانشگاه‌ها و خیابان‌ها در حال مبارزەای باشکوه هستند و تاحدی از آگاهی برخوردارند و این آگاهی را میان خلق‌های خویش پخش می‌کنند، اما برای رسیدن بە پیروزی حتمی باید تفکرات انقلابی نوین عصر ما یعنی تفکرات رهبرعبدالله اوجالان را فرابگیرند که برای این امر کتب رهبرعبدالله اوجالان و دیگر منابع جنبش آپوئی غالبا بە زبان‌ها خلق‌های جهان از جملە کوردی، فارسی، عربی، ترکی و دیگر زبان‌ها موجود می‌باشند و همچنین رسانەهای جنبش آپوئی دائما در حال تولید محتوی آثار آموزشی انقلابی می‌باشند که بە آسانی قابل دسترس می‌باشند.

شعار “ژن ژیان آزادی” کە از تفکرات و آموزەهای رهبر عبدالله اوجالان سرچشمە می‌گیرد امروزە در قیام خلق‌های شرق کوردستان و ایران طنین انداز است و همچون منبعی معنوی برای روحیە انقلابی زنان و جوانان عمل می‌کند، اما لازم است که تنها بە این شعار بسندە نشود و گوهر باطنی این شعار که همان پارادایم نوین فکری رهبر عبدالله اوجالان است را بشناسند که متکی بر سە رکن اساسی جامعەی دمکراتیک، اکولوژیک و خط آزادی زن می‌باشد. این پارادایم بە ما نشان می‌دهد کە چگونە جامعەای دمکراتیک و بە دور از هرگونە ساختار اقتدارطلبانە و طبقەگرایانە دست یافت، چگونە می‌توان جامعەای اکولوژیک را برساخت کە بە دور از ذهنیت صنعت‌گرایانە و سودمحور سرمایەداری زندگی کرد و دوستار محیط زیست باشیم و زمین را از نابودی نجات دهیم و اگر قرار است صنعتی وجود داشتە باشد این صنعت مبتنی بر محیطزیست باشد نە ضد آن، در خط آزادی زن نیز نە تنها زنان برای آزادی خویش مبارزە می‌کنند بلکە این خط برساخت خود حیات آزاد با پیشاهنگی زنان است کە جامعە را از هرگونە ذهنیت و تفکرات پوسیدەی مردسالاری و خشونت‌طلبی رها می‌سازد کە شعار “زن زندگی آزادی” چکیدەی همین پارادایم می‌باشد.

این پارادایم نوین تئوری انقلابی عصر ماست و برای بە پیروزی رسیدن بدان نیازی حتمی وجود دارد چرا کە این پارادایم نوین تنها آلترناتیو در مقابل سیستم‌های مردسالار، دین‌سالار، سرمایەسالار و دولت‌گراست که جوامع با این آلترناتیو است کە می‌توانند بە آزادی واقعی دست یابند بدون اینکە بار دیگر از دست یک دیکتاتور رهایی یابند و در چنگال دیکتاتور جدیدی گیرافتند، چرا کە بە جوامع یاد می‌دهد کە خود زندگی اجتماعی را مدیریت کنند بدون اینکە نیاز بە دولت، اقتدار یا قشری حاکم بر آنان وجود داشتە باشد که همان سیستم “خودمدیریتی دمکراتیک” نام دارد. حالا کە ١٦ آذر را پیش روی داریم دانشجویان باید در تداوم خط مبارزاتی تاریخی باشکوه ١٦ آذر حرکت کنند و باردگر ١٦ آذر را بە اخگر همیشە فروزان انقلاب خلق‌های ایران و شرق کوردستان تبدیل نمایند.

 

منبع: مجلەی ژیلمو شمارە ٢٣

مطالب مرتبط