١٧ سال در تکاپوی پیروزی، تا همرزم پیشاهنگی شویم
١٧ سال در تکاپوی پیروزی، تا همرزم پیشاهنگی شویم

١٧ سال در تکاپوی پیروزی، تا همرزم پیشاهنگی شویم

تولهدان قندیل

 

خوشا بە حال آنانی کە در این مسیر جاودانە شدند

تاریخ بە عنوان یک شاخەی علمی و آکادمیک زیربنای همەی علوم را تشکیل می‌دهد و آوازەی مادر علوم را بە او دادەاند. فلسفە و هنر بدون تاریخ، از لحاظ ساختاری و معنایی تهی می شوند. همچنین بە عنوان یک پدیدەی اجتماعی، زندگی را در بطن جامعە می‌دمد. با زبان سادەتری هیچ نباتی بدون ریشە رشد نمی‌کند و پدیدار نمی شود. هیچ حیوانی بدون ریشە ژنتیکی تکامل پیدا نمی کند. جامعە بدون آگاهی تاریخی رو بە انقراض و بودن آن محکوم بە نابودی است. سرانجام آن، جامعە دولتی سدەی ٢١ می‌باشد کە بە جز اجتماع بردەها تعریفی دیگری را نمی‌توان بە زبان آورد. در مسیر تاریخی چند میلیارد سالەی هستی در هیچ برهەی زمانی بە اندازەی پنج هزار سال اخیر حقیقت تاریخی انکار- اهمال و بە انحراف کشاندە نشدە است. اولین قربانیان این استعمار ذهنی از لحاظ ملی همانا خلق کورد است و از لحاظ جنسی زن می باشد. هەمان كه مبارزه در این راه برحق است اما بەلحاظ شیوە مبارزه، نامشان را زندە نگه داشتند و نگذاشتند از صحنەی روزگار محو شوند. اما یکی از قربانیان متاثر بر جامعە کە قوەی تعقل و محرکەی جامعە می باشد و سرنوشت بە دست آنان رقم میخورد قشرجوان است کە تا سدەی بیست مورد انکار واقع شدە بود. در این کوتاه نوشتە می خواهیم در ١٧ سالگی تاسیس جامعە جوانان شرق کوردستان و ایران از این تاریخ گمشدە کە با ظهور رهبر آپو پردە از آن برداشتە شد و هویت ربودە شدە را بازیافت، خدمتی بە پیشاهنگان عصر کە در انقلاب زن زندگی آزادی بە اوج هویت حقیقی خود رسیدند، کردە باشیم.

رهبر آپو در تحلیلات خود بە زبان می آورد «جوانان به طور مداوم ضد سیستمهای استعمارگر و ظالم‌اند. در طول تاریخ تا به امروز به نام تعلیم، توطئه و سیاستهای ناپاک و بی اخلاقی را بر جوانان اعمال می‌کنند. با گسترش هیرارشی و سیستم برده کردن زن، وضعیت جوان هم تغییر می‌یابد. همانگونه که زن تنها موجودی فیزیکی نیست، جوان هم تنها در حوزه ی مادی قرار نمی گیرد و در حقیقت مسئله ای اجتماعی است. محدود کردن جوان تنها در گستره ی کلمه و فرد، زمینه ی تمامی تحلیلات نادرست است. آشکار کردن این مسئله مهمترین وظیفه ی علوم اجتماعی است. جوان در برابر هزار و یک فریب و توطئه و انحراف جامعه سرمایه داری، حتی نمی‌تواند نفس بکشد. همه این حقایق، آموزشی اجتماعی درست بر مبنای ذات ویژه جوان، به دور از دام و دروغ را حتمی می‌کند. کار آموزشی جوانان، لازمه تلاش و صبری بزرگ است. در جواب، جوان با انرژی دینامیکی که دارد، حماسه آفرینی می کند. وقتیکه هدف و راهکار را درک کند، هر کاری را به پیروزی می‌رساند. اگر هدف و راهکار را به مانند نظم ریشەای درک کند و بر روی آن اصرار بورزد، می‌تواند بیشترین تأثیر را بر مراحل تاریخی داشته باشد».

جوانی همان حوزەی زمانی است کە انسانیت در طول مدت زندگی حسرت آن را می‌خورد و تمایل گذار از آن را ندارد. همان محدودەی سنی است کە سرشار از رویاها و آرزوهای آیندە است. گسترەای از روح و معنا کە طیف‌های انرژی آن روزانە در جامعە ساتع می شود. اما ذهنیت پیرسالاری کە جوهرەی دولت – ملت می‌باشد ، جوانی را مورد کم لطفی، انکار،سرکوب و استعمار از طرف دولت‌ها و جوامع قرار دادە است. فردی مسن کە دائما خاطرات جوانی برای آن شادی و امید بە زندگی را بە همراه دارد، قبل از هر کسی بە قشر جوان حملەور می‌شود و حوزەهای پیشرفت اجتماعی را از آن سلب می‌کند. با ادبیات جاهل، خام، نادان و… جوان را مخاطب قرار می‌دهد. همین افکار دولت‌گرا کە در برابر جوانان بە صورت ذهنیت پیرسالاری ظاهر و باعث می‌شود کە قشر جوان تا سدەی اخیر یعنی قیام ١٩٦٨ نتواند بە موجودیت خود پی ببرد. قیام جهانی قشر جوان در سال ١٩٦٨ در برابر سیستم سرمایەداری برای جامعەی جهانی، روزنەی رهایی و برای قشر جوان پی بردن بە خود و انقلاب هویتی می‌باشد. در آن برهەی زمانی یکی از مناطقی کە در حوزەی خاورمیانە متاثر شد کوردستان و طیف جوان آن بود. جوانی بە نام عبداللە اوجلان، زادەی یکی از روستاهای دور افتادەی کوردستان کە در اوج جوانی، در دانشگاهای استانبول و آنکارا، در رشتەهای حقوق و علوم سیاسی مشغول بە خواندن است پیشاهنگی سازماندهی جوانان انقلابی را بر دوش می‌گیرد. این همان آغازی است کە بدون پایان، نیم سدەی سرنوشت آزادی انسانیت را هدایت می‌کند. رهبر آپو متاثر از روح انقلابی جوانان ١٩٦٨ و درک استعمار بر روی کردستان شروع بە سازماندهی جوانان بر اساس سوسیالیسم علمی و دموکراتیک کرد. قیام ١٩٦٨ در دنیای غرب آغاز و بە پایان رسید. اما در کوردستان در حال شکوفە زدن بود و رهبر آپو برای صیانت از هویت جوانی و خون کە در این راه ریختە شدە است، آن را بە تکامل رساند. حاصل این مبارزە کە خط مشی ٥٠ سالە را طی کردە است در انقلاب زن زندگی آزادی در شرق کوردستان و ایران تبلور یافت.

در دهەی ٦٠-٧٠ میلادی کە دنیا در حال فوران بود، اسم و رسم جوانان آپویی در هر کوچە و بازار کوردستان و تورکیە بە گوش می‌رسد. قبل از تاسیس حزب، با رهنمود رهبر آپو و پیشاهنگی شهید حقی قرار ی.ج.و.ک (اتحاد جوانان میهن دوست کوردستان) متشکل از جوانان دانشجو و کارگر تاسیس می‌شود. تا سال ١٩٨٤ کە اولین عملیات مسلحانە گریلا در کردستان است، بیشتر آپوچیها از طیف دانشجو می‌باشند، اما بعد از ١٥ آگوست ١٩٨٤ سازماندهی و ملحق شدن جوانان روستایی رو بە افزایش می‌رود. در مقاومت زندان دیاربکر(٨٠-٨١ میلادی) کە بە کابووس و سیاهچالەهای انقلابیون تبدیل شدە بود جوانان آپویی با پیشاهنگی شهید علی چیچک توانستند اقتدار فاشیسم در شکنجەهای دولت را در هم کوبند. علی چیچک بە مانند الگوی پیشاهنگی، جوانی ١٧ سالە است کە بعد از ٢ ماه اعتصاب بدون بازگشت بە کاروان شهدا ملحق می‌شود. در سال ١٩٨٦ میلادی کنگرە ٣ پ.ک.ک(حزب کارگران کوردستان) بە پایان می‌رسد. در کنگرە قرار گرفتە می‌شود کە جوانان با ارادە و هویت مستقل خود را سازماندهی کنند. در همین راستا ی.ج.ک(اتحاد جوانان کوردستان) تاسیس می شود کە وابستە بە حزب نیست و مستقیما رهبر آپو آن را سازماندهی میکند. ی.ج.ک بە سازمانی تبدیل می‌شود کە نمایندگی ارادە و هویت جوانان انقلابی را می‌کند و در سال ١٩٩٩ کە توطئە بین المللی علیە رهبر آپو بە راه انداختە می‌شود نقش اساسی خود را کە همانا پیشاهنگی می‌باشد را بە انجام می رساند. با گذار رهبر آپو از پارادیگمای مارکسیست-لینینیست بە ملت دموکراتیک و ارائەی پروژەی کونفدرالیسم دموکراتیک بە عنوان آلترناتیو دولت-ملت، جنبش جوانان لازم دانست کە خود را بر اساس پارادیگمای نو دوبارە سازماندهی کند. در سال ٢٠٠٣ میلادی برای اولین بار در تاریخ جوانان، در کوهستان‌های آزاد کوردستان کنگرە جوانان برپا می‌شود. جوانان بە عنوان پیشاهنگان مدرنیتەی دموکراتیک خود را بە نام ت.ج.ا.ک(جنبش جوانان آزاد کوردستان) سازماندهی می‌کنند. در این کنگرە قرار گرفتە می‌شود کە ت.ج.ا.ک سازماندهی تمامی جوانان چهار بخش کوردستان و جهان را بر عهدە و در بر بگیرد. در همین چهارچوب جوانان شرق کوردستان و ایران بە صورت مستقل سازمان ی.ج.ر(اتحاد جوانان شرق کوردستان) را پایریزی کردند، کە در نوع خود می‌توانیم بگوییم برای اولین بار در تاریخ ایران و مبارزات شرق کوردستان، جوانان با ارادەی مستقل بر اساس ارادەی آزاد دست بە سازماندهی می‌زنند. در دهەی ٩٠ میلادی با پیشاهنگی جوانان، جامعەی شرق کوردستان بر اساس اندیشەی رهایی رهبر آپو در قالب جنبش اتحادیە دموکراتیک دست بە سازماندهی زدە بودند. این بار هم جوانان ی.ج.ر بە خصوص طیف دانشجویی، توانستند در تاسیس پژاک(حزب حیات آزاد کوردستان) در سالروز میلاد رهبر آپو(٤.٤.٢٠٠٤)، کە بعدها بە روزنەی رهایی خلقهای ایران و کوردستان تبدیل شد، نقش پیشاهنگی را بە جای آورد. بە همین خاطر پژاک از اوایل تاسیس، جنبشی دارای معیار جوانی بودە و هست و خود را بر اساس ویژگی های جوانی نوآوری می‌کند. در سال ٢٠٠٥ رهبر آپو با دفاعیات دفاع از یک خلق، پارادیگمای ملت دموکراتیک را بر سە پایە دموکراسی و آزادیخواهی زن و اکولوژی معرفی کرد. ویژگی‌های اجرایی سیستم کونفدرالیسم دموکراتیک را در دە بخش بر اساس دفاع مشروع و استراتژی جنگ انقلابی خلق ارائە داد. بر گسترەی همین رهنمودها بە عنوان رهیافت، جنبش جوانان آزاد کوردستان(ت.ج.ا.ک) دومین کنگرە خود را در مناطق حفاظتی میدیا برگذار کرد و بە جامعەی جوانان(کۆمەڵی جوان) تغییر نام داد، کە سە موضوع اساسی را مورد بررسی قرار داد: ١. نقش جوان در کونفدرالیسم دموکراتیک ٢. تاثیر توطئە و تصفیە دشمن بر روی حرکت جوانان و خنثی کردن آن ٣. بە روز رسانی جنبش جوانان در سیستم کونفدرالیسم دموکراتیک. در همین چهارچوب با پیشاهنگی جوانان شرق کوردستان و ایران در سال ٢٠٠٦ مورخ ١٥ اوت، مصادف با سالگرد شروع مبارزە مسلحانە با پیشاهنگی فرماندار عگید کە نماد روح جوانی بود، ک.ج.ر(جامعە جوانان شرق کوردستان) اولین کنگرەی خود را با حضور بیش از صد جوان از جای جای ایران و کوردستان در کوهستان‌های آزاد زاگروس برگزار کرد. کنگرە برای اینکە بتواند توان مقابلە با استعمارگری و جنگ ویژە دولت فاشیسم ایران را داشتە باشد، موارد ساختار بندی شدە بە مانند: ١. مسیر سازماندهی ٢. آزادی جوانان زن ٣. خط مشی سازماندهی ٤. سیاست کادرسازی و آموزشی ٥. تودەای گشتن و روابط با اقشار اجتماعی ٦. خط مشی عملیاتی ٧. دفاع مشروع ٨. تغییرات سازمانی، را بە بحث و گفتوگو گذاشت و بنیان‌های اساسی در فعالیت‌های پیشروی ک.ج.ر قرار گرفت. کنگرە در شرایطی برگزار شد، جنگ جهانی سوم کە رهبر آپو سالها قبل وقوع آن را پیشبینی کردە بود، روز بە روز قابل رویت تر می شد. بحران خاورمیانە بە اعماق می‌رسید، ایران هم یکی از مراکز این بحران را تشکیل می‌داد. حملات پی در پی دولت استعمارگر ایران بە جوانان با راهکارهای زندان، شکنجە، اعدام، لمپنیسم، مواد مخدر، فحوش و… کە با خلا مخالفت و شکست اپوزیسیون رو بە رشد بود، سازماندهی جوانان را طلب می‌کرد. در سال ١٣٧٧ پیشاهنگی جوانان در مقابلە با توطئە بین المللی کە بر روی رهبر آپو پیادە شد، اعتراضات دانشجوی کە بە رویداد کوی دانشگاه تهران شناختە می‌شود، قیام سرتاسری کوردستان در اعتراض بە شهادت شوانە سید قادری، تاسیس ک.ج.ر را بە یک امر تاریخی تبدیل کردە بود. در این مسیر سرنوشت ساز جامعە جوانان شرق کوردستان اولین شهید خود را بە نام رفیق هیرش کارزان کە در کوهستان‌های بانە در مقابلە با سپاه استعمارگر پاسداران ایران جان خود را از دست داد را پیشکش جوانان آزادی خواه ایران کرد. تا کنگرە دوم دەها پیشاهنگ و مبارز برای آفرینش حیات آزاد کە در آن ارادە و هویت مستقل جوانان زیر یوغ انکار نباشد جاودانە شدند. شهید مانی کیاکسار، شهید خوشمهر روژهلات، شهید مادورا آزاد، شهید چالاک جوانرو، شهید فراشین جیل باکو، شهید رزگار میردین، شهید باهوز سرحد، شهید هیمن بیکس(اعدام در زندان اورمیە-٢٠١٠)، شهید باهوز بهنام(اعدام در زندان اورمیە-٢٠١٢)، شهید درسیم تولهلدان(ترور در سنندج-٢٠١٤)، شهید بروسک آنی(کرمانشان-٢٠١٤).

سال ١٣٨٨ بە دلیل تقلب دولت در انتخابات، خلق ایران متاثر از مقاومت و قیام تاریخی خلق کورد با حضور میلیونی کە قشر جوان اکثریت آن را دربرمی گرفت در خیابانهای تهران مستقیما ولایت فقیه را هدف قرار دادە و موسس آن(خمینی) و اجرا کنندەی آن(خامنەای) را صریحا رد کردند. در این مرحلە هزاران جوان در کف خیابانها و شکنجەگاەهای بە مانند کهریزک خونشان ریختە شد. همچنین پیشاهنگان آزادی و دموکراسی کە همانا جوانان آپویی بودند را بە دار آویختند. هنگامی کە فاشیسم متوجە شد با شکنجە و زندان و اعدام نمی‌تواند از سیر جاری اندیشەی رهبر آپو در جوانان جلوگیری کند، سال ٢٠١١ دولت استعمارگر ایران با یک توهم کاذب با حضور هزاران مزدور سپاه، عملیات حملە بە کوهستان‌های قندیل را بە عنوان مرکز گریلاهای پژاک را ترتیب داد کە با دادن هزاران تلفات، منجر بە بزرگترین شکست تاریخ حکومت ایرانی شد. در این مقاومت تاریخی ٢٣ گریلای جوان شهید شدند. سال ٢٠١٣ و ٢٠١٤ بعد از ١٥ سال مقاومت رهبر آپو، دولت فاشیسم ترکیە مجبور شد دیالوگ با امرالی را از سر بگیرد. رهبریت در ملاقاتهای پی در پی، رهنمودهای استراتژیک برای پیشاهنگی جوانان، مخصوصا جوانان شرق کوردستان و ایران بە زبان آورد. مسولیت انتقام جوانان اعدامی، سازماندهی و آموزش جامعە برای پایەریزی سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک در کوردستان و ایران را بر دوش جوانان انقلابی گذاشت. در این مرحلە و در پی تاسیس کودار(جامعەی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان)، ک.ج.ر برای اجرای نقش پیشاهنگی و سازمندهی جوانان، در این وضعیت حساس تصمیم بە برگزاری کنگرە ٢ در ٢٩ مارس ٢٠١٥ کرد. کنگرە با اتکای بر خط مشی شهید درسیم تولهلدان و با شعار» سازمان یافتگی جوانان بزرگترین عملیات و آزادیست»، مرحلەی نوین از ترقی را شروع کرد. ک.ج.ر تقویت حوضەهای سازماندهی خلق در ایالات گریلایی شرق کوردستان و شهر و روستا و کلانشهرها را از اهم برنامەهای عملی خود برشمرد و جهت کادرسازی در این راستا هم آکادمی شهید هیمن بیکس را تاسیس کرد. این رویکرد سازمانی سطح شعور میهن دوستی در جوانان را با اتکا بر دینامیسم مستقل، هدف بنیادین تلقی نمود. تاکتیک‌های عملیاتی خود را در طول استراتژی خویش رشد داد و دفاع ذاتی بر خط مشی دفاع مشروع را جوهر آن عملیات‌ها معرفی کرد. با توجە بە اینکە دولت استعمارگر ایران تمامی برنامەهای جنگ ویژە، جنگ روانی و فعالیت‌های منحرف ساز را بە صورت گستردە بر جوانان اعمال می نماید کە منجر بە نسل کشی فرهنگی و تخریب روح جوانی می شود، همچنین جریان مدرنیتەی انحرافی ایرانی کە نهاد ضد ارزش بسیج نمونەی بارز آن می‌باشد، جوانان را بە سوی مدرنیتەی سرمایەداری و ایدئولوژی لیبرالیسم سوق می دهد، هرگونە عملیات رادیکال، انقلابی و حساب شدە علیە مراکز و نهادهای دولتی را مشروع اعلام داشت. در چهارچوب مصوبەهای کنگرە، بعد از اتمام کنگرە، اولین کنفرانس زنان جوان برگذار می‌شود تا جوانان زن بتوانند بە صورت مستقل و با ویژگیهای زن خود را آزادانە در ی.ژ.ج.ر(اتحاد زنان جوان شرق کوردستان و ایران) سازماندهی کنند. در همین راستا ی.ژ.ج.ر با تاسیس آکادمی آموزشی شهید مادورا آزاد، دست بە کادرسازی و فرهنگ سازی طبق علم ژنولوژی کرد. ی.ژ.ج.ر امروزە بە تنها ارادەی پیشاهنگی انقلاب در شرق کوردستان و ایران، در قشر جوانان زن را از خود نشان دادە است. پیشاهنگی این قشر آیندە ساز در انقلاب زن زندگی آزادی در حوضەهای دبیرستانی و دانشجویی اثبات کنندە ارادەی این سازمان می‌باشد کە دولت مردسالار و پیرسالار ایران با حملات شیمیایی، هدف انکار ارادە و نقش جوانان زن در انقلاب را داشت. شهید زال مد یکی از پیشاهنگان این مرحلەی تاریخی می‌باشد کە با پای پیادە و اسلحە بە دوش از مریوان تا لرستان را برای سازماندهی جوانان پیمود. نیروی جوانان آپویی باری دیگر اثبات کردند کە می‌تواند اتحاد زاگروس را بە شرف وقوع بپیوندانند و نوید پیروزی را برای خلقهای ایران کە همانا فلسفەی زن زندگی آزادیست، بە ارمغان بیاورند.

انقلاب روژاوا و مقاومت کوبانی و شنگال، با جانفشانی و مبارزە گریلا و شروانهای آزادی کوردستان در برابر نیروی ضحاک مانند عصر کاپیتالیسم یعنی داعش، حقیقت ایدئولوژی رهبر آپو کە در ذهن و روح جوانان و زنان کورد جاری شدە بود، بە مانند طلوع آفتاب آزادی، نور زندگی را بە تمام انسانیت تاباند. جوانان ایران همان قشر در انتظار امید از جای جایی این سرزمین و بوم متاثر از مقاومت تاریخی خلق کورد کە جوانان آپویی پیشاهنگی آن را کردند، بە نیروهای گریلا و شروان ملحق شدند. این جوانان با شهادت خود اتحاد خلقهای خاورمیانە را رقم زدند و آن را بە واقعیت رساندند. در این مرحلە بود کە سازماندهی و گام های متاثر ک.ج.ر در همەی مناطق شرق کوردستان و ایران گسترش پیدا کردە بود و تعداد کادرهای پیشاهنگ آن چند برابر شدە بود. ک.ج.ر نە تنها از لحاظ کمی، بلکە در حوضەی کیفی هم پیشرفت‌های سازمانی و ایدئولوژیک را تجربە می کرد. دیالکتیک وار پیش بە سوی اهداف گام برمی داشت. ک.ج.ر نیازمند گذار و سازماندهی وسیعتر و همە گیرتر بود. در این راستا ک.ج.ر کنگرەی ٣ خود را در مورخ ٦ ژوئیە ٢٠١٧ با شعار» با پیشاهنگی جوانان، انقلاب شرق کوردستان و ایران را بە پیروزی می رسانیم»، برگزار کرد. کنگرە با حضور صد جوان از همەی ملتها و فرهنگهای کوردستان و ایران (کورد، لر، فارس، آذری، گیلک، سنی، شیعە، یارسان، ایزدی) سە روز با اسلوبی نقادانە و خودانتقادی و با متدی آسیب شناسانە بە بحث و جدال پرداخت. کنگرە با شعار» زن زندگی آزادی» کە در آن وهلەی زمانی مفهومی ناآشنا برای خلقهای ایران بود، آغاز و پایان یافت. کنگرە برای مقابلە جدیتر با نظام اشغالگر ایران و آموزش کوادر تصمیم بە ارتقای کمی-کیفی آکادمی شهید هیمن بیکس و تاسیس آکادمی جنگ انقلابی خلق(شهید باهوز بهنام) و آکادمی مستقل جوانان زن تحت لوای سازمان ی.ژ.ج.ر(شهید مادورا آزاد) گرفت. همچنین تیم کادرهای جداگانە را بە ایالات گریلا، ماکو-اورمیە- مکریان- مریوان- هورامان- چلچمە- شاهو- دالاهو فرستاد. در قطعنامەی پایانی کنگرە، ٧ بند جهت مبارزات پیش‌ رو مندرج شد کە تا امروزە برای برقراری آن بە فعالیت و تلاش می پردازد و در انقلاب زن زندگی آزادی تجلی یافت: ١. جامعه جوانان شرق کوردستان آزادی رهبر آپو را بنيان كل مبارزات و فعاليت هاي خود قرارمي‌دهد. ٢. جامعه جوانان شرق کوردستان پيشاهنگی برقراری روابط سازمانی ميان همه جوانان شرق كوردستان و ايران را برعهده مي گيرد. ٣. جامعه جوانان شرق کوردستان خود را موظف مي‌داند كه در راستای برگزاری چهارمين كنفرانس ملی جوانان کورد هر چهاربخش کوردستان پيشاهنگی نمايد. ٤. جامعه جوانان شرق کوردستان خود را در امر تشكيل جبهه جوانان انقلابی کورد و ایرانی موظف می داند. ٥. جامعه جوانان شرق کوردستان خود را مكلف مي‌داند كه بر ضد سياست های ژينوسايد فرهنگی، اعدام، سياست نفي هويت جوانان، قتل وعام كولبران و پناهنده ساختن جوانان توسط رژيم جمهوری اسلامی ايران، موضع گيری نمايد. ٦. جامعه جوانان شرق کوردستان تلاش مي‌كند عليه هرگونه ذهنيت مردسالار، سركوبگر و فشارهاي سيستم جمهوری اسلامی ايران بر زنان جوان مبارزه نمايد و جهت رشد و پيشرفت سازماندهی زنان جوان مبارزاتش را ارتقاء دهد. ٧. دفاع از هر چهاربخش کوردستان بويژە با توسل به روح مبارزه گری كوبانی، حفظ عفرين در مقابله با حملات تركيه و ايران. برای اینکە قرارهای کنگرە بە سطح سازماندهی و کرداری جوانان مبدل شود، رفقای گرانقدر ما شهید هیوا سردشت، شهید دلوفان فدا، شهید درویش تولهلدان با جان خود بە میراث تاریخی شهدای زن زندگی آزادی پیوستند.

پیشاهنگی جوانان و زنان جوان در انقلاب زن زندگی آزادی، کە یک بینگ بنگ ذهنیتی را در جهان منجر شد را تنها می‌توانیم با ١٧ سال تلاش و سازماندهی بدون وقفەی جوانان شرق کوردستان اثبات کرد. انقلاب زن زندگی آزادی نە تصادفی نە خودجوش ونە بدون رهبری و پیشاهنگ بود، بلکە بلعکس دارای سازماندهی استرتژیک زنان و جوانان، الخصوص قشر دبیرستانی و دانشجوی و رهبری متفکر، اجتماعی کاربردی کە دارای اهداف مشخص بود، و می باشد. کە نوع آن، تنها در رهیافت مدرنیتە دموکراتیک ارزیابی می شود. جبهە سنگرها عیان و طرف گلولە ها مشخص بود. حاصل نیم سدە مبارزە جنبش جوانان آپویی در کوردستان و خاورمیانە بود. در غیر اینصورت ٤ ماه در اوج ارادە و جسارت، مقاومت روی نمی‌داد و زنان و جوانان تا این اندازە در پیروزی اصرار نمی‌کردند. ابتکارعملهای جوانان انقلابی تحت لوای: ریکخستن کوردستان، کمیتەهای محلات و ایشتار، رولەکانی آگر و … شعار زن زندگی آزادی، کوردستان گورستان فاشیستها، شهید نمی میرند و… بە واضحی استقلال و تفاوت و بنیان این سازماندهی انقلابی را نمایان می کند. رغم اینکە در قیام سال ١٣٩٨ قشر جوان ١٥٠٠ شهید را تقدیم راه رهایی خلق کردند، اما هنوز هم کە هنوز است با عقب نشینی و تسلیمیت بیگانەاند و بدون تردد با جان نثاری، ٦٠٠ جوان دیگر مقاومت را بە پیروزی رساندند و مسئولیت پیشاهنگی انقلاب را بە مانند یک امر تاریخی و طبیعی پذیرفتەاند. بە استعمار فرسودەی هزاران سالەی ایرانی اثبات کردند کە رستم پیر، فریبکارانە دیگر نمی تواند سهراب جوان را مظلومانە بە خاک بمالد. پردەها پارە شدەاند و ماسک‌ها کنار رفتەاند. سهراب های معاصر نشان دادند کە ایندفعە فرق دارد. ما در آسمان زن زندگی آزادی، بە گور رفتن شما را نظارەگر خواهیم بود.

 

مطالب مرتبط