پاسداری از ارزشهای روژآوا، رسوایی توطئە بین المللی است

پاسداری از ارزشهای روژآوا، رسوایی توطئە بین المللی است

سالهای پایانی قرن بیستم، همزمان با تلاش نیروهای جهانی و سیستم سرمایەداری برای مداخلە و دیزاین جدید در جهان، وجود ارادە و شخصیت آزاد، سدی بود در برابر اجرای این پروژە در خاور میانە. این بخش از جهان و بویژە شمال کوردستان شاهد تولد و شکوفایی ارادە آزاد در مقابل اشغالگرن و حاکمیت صدها سالە آنان بود. انسان آزاد با شخصیت و ارادە آزاد، همانی بود کە پس از سالها تحمل سلطگی، با پیشاهنگی رهبر ملت کورد آفریدە شده بود.

اما اجرای پروژە جهانی و دیزاین جدید خاور میانە نیازمند خارج کردن ارادە آزاد از عرصە، و یا کنترل آن بود، و از همین رو به منظور ادامە انجام مداخلات در خاورمیانه، در توطئەای بین المللی، لیدر و رهبر ارادە آزاد را در مقابل دیدگان جهانیان ربودند. نهم اکتبر سال ١٩٩٨ سرآغاز توطئە علیە رهبر آپو و همزمان شروع مرحلە نوینی در مداخلات خاورمیانە بود، و اینک شاهد ادامە آن در خاورمیانە و بویژە در غرب کوردستان هستیم. اکنون به رغم گذشت سالها از اجرای سیاست نابودی ارادە آزاد در سیستم امرالی، علاوە بر ناکامی این پروژە، ملت کرد و بویژە خلق ما در کوبانی، نیرومندتر از هر زمانی شده است. روح مقاومت در غرب کوردستان در مقابلە با تروریسم و اشغالگری، نمود واقعی ارادە آزاد و کورد آزاد است، و امروزە تهاجم علیە روژآوا و تلاش برای اشغال مجدد آن ادامە همان توطئە علیە ارادە آزاد است.

در برابر یورش اشغالگران ، پاسداری از ارزشهای روژآوا و مقاومت در آن و بخصوص در کوبانی، پاسداری از ارادە و شخصیت آزاد و کورد آزاد است. از همین رو به عنوان حزب حیات آزاد کوردستان پژاک، بار دیگر توطئە بین المللی علیە رهبر ملت کورد را محکوم کردە و از مردم همە بخشهای کوردستان و تمامی نیروهای ترقیخواه و دمکراسی طلب می خواهیم کە از ارزشها و دستاوردهای خلق کورد در غرب کوردستان حمایت کنند.

 

مجلس حزب حیات آزاد کوردستان — PJAK
نهم اکتبر ٢٠١٤

مطالب مرتبط