پرسپکتیو جامعەی جوانان شرق کوردستانKCR
پرسپکتیو جامعەی جوانان شرق کوردستانKCR

پرسپکتیو جامعەی جوانان شرق کوردستانKCR

15 تەباخ میلاد دوبارە زیستن برای خلق کوردستان و خاورمیانە

چرا 15 تباخ؟ 15 تباخ چە روزیست؟ این روز خجستە در ماه کوردی در اواخر ماه میانی تابستان کە برابر است با 25 مرداد قرار دارد. این روز آغازیست برای مبارزە‎‌ای مشروع کە یکی از گزینەهای مبارزە‌ی مشروع مبارزەی مسلحانە می‌باشد. مبارزەی مسلحانە در برابر خشونتی عریان برای رهایی از نسل کشی فرهنگی و فیزیکی کە از چهار سو استعمارگران و اشغالگران کوردستان آن را بە کار میگیرند. 15 تەباخ 1984 با فرماندهی فرماندە افسانەای کوردستان شهید معصوم کورکماز(رفیق عگید) با رها نمودن اولین گلولە مبارزە مسلحانەی مشروع تحت نام ارتش رهایی خلق کورد شلیک گشت. در اساس قبل از رها نمودن این گلولە با زحمات بی پایان رهبر آپو و رفیقهای همیشە جاودان نظیر حقی قرار و کمال پیر،  کە از سال 1973 مبازات سوسیالیستی خود را شروع نمودە بود و اولین کادرهای ایدیولوژیک و سیاسی را آمادە، و عرصەای نو از مبارزات آزادی خواهی ملت کورد را آغاز نمود و همین نیز پایە و بنیان نوی برای خوانش مبارزات سیاسی در سطح کوردستان، خاورمیانە و جهان گشت. رهبری و شیوەی مبارزاتی رهبر آپو در برابر کاپیتالیزم و سرمایەداری جهانی باعث گشت تا از طریق دولت فاشیست و اشغالگر ترکیە کودتایی را طرح ریزی نمایند تا هر چە زودتر این حزب تازە تاسیس را از نطفە خفە نمایند. اما رهبر آپو با بینش و خودآگاهی‌ای کە نظیر آن در تاریخ نادر میباشد و همچنین با شناخت عمیق دشمنان کوردستان و کاپیتالیزم، دست آنها را قبل از کودتای 12 سپتامبر1980 رو کرد تا هر چە زودتر رفقا و همراهان تدبیر اتخاذ نمودە کە این کودتا بر علیە مبارزاتPKK  میباشد. اما متاسفانە در این کودتا رفقای ما، شهیدان، سارا، کمال پیر، محمد خیری دورموش، مظلوم دوغان و علی چیچک دستگیر و بە زندان آمد در شمال کوردستان تحت اشغال دولت فاشیست ترکیە انتقال دادە شدند. این رفقای گرانقدر ما در زندان آمد تا سرحد مرگ شکنجە شدند و حسرت یک لحظە شکست و پشیمانی را در دل دشمن جا گذاشتند. مقاومت این رفقای گرانقدر ما در شکنجەگاه زندان آمد زبان زد ملتهای خاورمیانە گشت. زندان آمد از سوی دولت اشغالگر و فاشیست ترکیە جایی و پروژه‌ای بود برای پیادەسازی نسل کشی فرهنگی و فیزیکی ملت کورد در شخص آن رفقای همیشە زندە‌ی ما. دشمن در این خیال واهی بود کە کورد و کوردستان را در شخص این رفقا زمین گیر نماید و ریشە و فرهنگ خود را بە فراموشی بسپارند. اما شهید مظلوم دوغان در شب نوروز همان سال یعنی 21 آدار(29 اسفند) با سە عدد کبریت آتش بر تن خود افروخت و بدین شیوە بە استقبال نوروز شتافت و سنبل نوروز و کاوە همدم گشت. دیگر رفقا نیز بعد از این واقعەی تاریخی برای برداشتن شکنجە و نسل کشی فرهنگی دست بە اعتصاب غذا و روزەی مرگ نمودند و سپس بە درجەی شهادت نائل گشتند. این واقعە بە 14 تیرمە یا تیرماه کە برابر است با 24 تیرماه خورشیدی معروف گشت. این نیز خود بنیان و پایە‌ای بود برای پایەریزی ارتش آزادیخواهی کوردستان و رها نمودن اولین گلولەی مبارزەی مشروع مسلحانە کە همان 15 تباخ میباشد. تا این تاریخ و بعد از آن تا بە امروز تاریخی لبالب از پیروزی و قابل تامل در حزب PKK پر گشت کە بسی جای تامل دارد و گنجاندن آن در اینجا خارج از مبحث میباشد. در اصل 15 تەباخ میبایست چهار سال زودتر یعنی در سال 1981 آغاز میگشت ولی بە دلایل یاد شدە در بالا بە تاخیر افتاد. 15 تەباخ جوابی بود بە اردەی پولادین رفقای گرانقدرمان در زیر وحشیانەترین شکنجەهای زندان آمد کە شهید شدنشان زندگی‌ای نو را آفرید و مبارزاتشان تبدیل بە سخن و کرداری گرانبها همچون «مقاومت زندگیست»، گشت.

جوانان وطن دوست شرق کوردستان و ایران

رژیم فاشیست ترکیە در آن سالها شکست خورد و همچنان شکستهای پی در پی آن تا بە امروز در برابر  مبارزات حق طلبانەی کوردستان همانطور کە در زاپ و آواشین روی میدهد ادامە دارد. دلیل آن پیروزیها و آفریدن زندگی نو کشف نیروی جوان از سوی رهبر آپو بود کە آن را در زنان و جوانان مزوپوتامیا یا کوردستان دید. جوانان نیز با دیدن این فرصت ومجال در صفوف گریلاهای آزادی کورستان و همچنین تنها راه رسیدن بە آزادی را در رهبر آپو میدیدند ودلیل شتافتن جوانان انقلابی بە صفوف گریلا در آن سالها و ادامە داشتن آن تا بە امروز، جای دان زنان و جوانان در حزب  PKK و رفاقتی بی‌نظیر و تاریخی رهبر آپو با زنان و جوانان بود. رهبر آپو با بنیان قرار دادن نیروی جوانی خود و رفقای گرانقدر و همچنین جوانان انقلابی کوردستان و خاورمیانە با شعار «در جوانی شروع نمودە و در جوانی نیز پیروز خواهیم گشت» شروع  و عملی نمود. یکی از آن جوانان، فرماندە افسانە‌ای رفیق عگید(شهید معصوم کورکماز) و دیگر رفقای گرانبهایمان بودند کە بە آنها اشارە گشت. دلیل آن همە قدر نهادن بە زنان و جوانان از سوی رهبر آپو، گرانبها بودن، با ارزش بودن، معنوی‌ترین بودن و نیروی محرک بودن آنها در جامعە میباشد. چون اگر زنان و جوانان نباشند چرخ جامعە کە در چنبرە‌ی رژیمها و سیستمها و دولت-ملتها قرار دارد، هرگز نخواهد چرخید. این نیرو و ارزش معنوی زنان و جوانان کە از سوی سیستمهای دولت-ملت دزدیدە شدە، با شناساندن آن از سوی رهبر آپو و ارزانی داشتن این خودآگاهی بە آنان، تبدیل بە چارەسازی و آیندە‌سازی جامعە شدە و همچنان نیز چارە‌ساز و آیندە‌ساز ملتها میباشند. با این شیوەی رهبری نو و اساس گرفتن جوانان در هر چهار بخش کوردستان، PKK ریشە دوانید. رفتە رفتە  جوانان شرق کوردستان و دیگر ملتهای تحت ستم ایران با جوانان آپویی PKK نظیر علی چیچک و دیگر سنبلهای گرانقدرمان آشنا گشتند. اولین قدم و شتافتن بە سوی رهبر آپو و فلسفە‌ی نوین مبارزات آزادیخواهی از سوی جوانان شرق کوردستان محکوم نمودن روز دستگیری رهبر آپو در سال 1999 از سوی سرمایەداری جهانی کە دربردارندەی کشورهای اروپایی و ناتو با سرکردگی آمریکا بود. جوانان در روستاها و شهرهای شرق کوردستان و دانشگاههای ایران از رهبر آپو حمایت نمودە و خواهان آن شدند کە بە صورت نیرویی در آیند تا وظیفەی حل مشکلات جامعەی شرق کوردستان و دیگر ملتهای تحت ستم ایران را بر دوش بگیرند. این احساس مسئولیت و نقش چارەساز بودن زنان و جوانان شرق کوردستان راه را برای تاسیس سیستمی گشود تا بتوان جوانان شرق کوردستان و ایران را از زیر تیغ یوغ ستم برهانند. تا اینکە در نهایت در سال 2006 همزمان با سالروز کارزار 15 تباخ(آگوست) جامعە‌ی جوانان شرق کوردستان   ”KCR” تاسیس گشت.

زنان و جوانان گرانقدر و میهن دوست

در بنیان نهادن این سیستم با اساس گرفتن فکر و فلسفەی رهبر آپو و سنبل قرار دادن جوانان پیشاهنگ PKK همچون علی چیچک و مظلوم دوغان، جوانان شرق کوردستان نیز سنبلهایی جاودانە را برای تاریخ  مبارزاتی کوردستان و انسانیت نظیر شهید هیرش کارزان، چالاک جوانرو، باهوز سنە، هیمن بیکس، جنگاور باهوز تقدیم نمود. این شهیدان در تاسیس جامعەی جوانان شرق کوردستان نقش اصلی و اساسی را دارا بودە و همچنان نیز این نقش را برای جوانان شرق کوردستان و دیگر ملتهای ایران ایفا مینمایند. بر این اساس ما جوانان جامعەی شرق کوردستان کە ادامە دهندەی راه این رفقای جاودانەیمان هستیم، رو بە شما جوانان شرق کوردستان و دیگر ملتهای تحت ستم ایران خواهان آن هستیم کە در انقلاب کوردستان و ایران همراه شوید. همچنین برای اینکە با مقاومتی تاریخی و سرنوشت ساز زاپ و آواشین همراه شوید، بە صفوف گریلا بپیوندید. چون آزادی فیزیکی رهبر آپو و پیروزی انقلاب شرق کوردستان و ایران بە پیوستن شما زنان و جوانان بە صفوف گریلا بستگی دارد. در این کارزار رژیم فاشیست ترکیە با همەی پشتیبانیهای مادی و لجستیکی ناتو، آمریکا و سرمایەداری جهانی همەی نیروی خود را در کوهستانهای آزاد کوردستان بە خصوص زاپ و آواشین تمرکز داە تا بتواند از این جنگ پیروز بیرون از آب در بیاید. ولی زهی ز خیال باطل کە هرگز آن روز را نخواهد دید چون جوانان آپویی فدایانە جان خود را فدا مینمایند تا انسانیت پیروز شود، خون بر شمشیر پیروز گردد، انقلاب مستضعفان بە ثمر نشیند و برای ابد در سایەی صلح و آشتی در خاورمیانەای آزاد بە زندگی و انسانیت ادامە دهند. آزادی شرق کوردستان، ایران، ترکیە، عراق، سوریە و بە طور کل خاورمیانە بە آزادی و انقلاب شمال کوردستان بستگی دارد. چون کوردستانی آزاد و دموکراتیک یعنی کشورهای منطقە و خاورمیانەای آزاد و دموکراتیک. این نیز در مانیفستوی رهبر آپو با اساس گرفتن جهان بینی جامعەای دموکراتیک، اکولوژیک و آزادیخواهی زن بە خوبی از سوی رهبر آپو تشریح و تفسیر گشتە است و تا حدودی نیز در انقلاب روژآوا عملی گشتە است. بە همین دلیل جوانان آپویی در زاپ و آواشین در حال نوشتن تاریخ و پیروزی انقلاب هستند و این مهم بە پیوستن زنان و جوانان شرق کوردستان و دیگر ملتهای ایران همچو عرب، بلوچ، آذری،کورد، مازنی، گیلک، فارس، ترکمن و طالشی بە صفوف گریلا بستگی دارد. رژیم فاشیست ترکیە راه نجات خود را در این جنگ دیدە و سرپا ماندن اردوغان و حکومت فاشیستیش بە این جنگ بستگی دارد. بە همین خاطر ما جوانان آپویی این جنگ پیروزی را، جنگ آزادی نام نهادیم و جوانان شرق کوردستان و ایران را با شعار» بە سوی جنگ آزادی بیایید» دعوت مینماییم. همچنین جوانان شرق کوردستان و ایران با اساس گرفتن فکر و فلسفەی رهبر آپو میتوانند در روستاها و شهرها و دانشگاهها و دیگر نقاط خود را سازماندهی نمودە تا بتوانند بە صورتی کاملا پنهانی و سیستماتیک در برابر ماشین اعدام رژیم اشغالگر ایران بە جنگ و مقاومت بپردازند. میدانیم کە خیانت وجود دارد ولی هرگز خیانت و جاسوس و جاشهای(بسیجی‌های) خائن بە کوردستان و ایران نتوانستە راه را بر ارادەی پولادین جوانان آپویی ببندد. سیستم ترور و اعدام سپاه پاسداران و بسیج با همەی سد راههایش هرگز نتوانستە آرمانهای آزادیخواهی جوانان آپویی را بی تاپیر نماید. بلکە هر بار با شهید گشتن رفقایمان بر عزم و ارادەی ما جوانان آپویی افزودە گشتە و دوبارە با شهیدان راه آزادی و انسانیت سوگند یاد مینماییم و تا روز آزادی هرگز آرام نخواهیم نشست. با سیری تکاملی بر انقلابهای آزادیخواهانە ستم دیدگان از زمان خون بابا، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد، زردتشت، مزدک، خرم، مانی، بابک، ابومسلم خراسانی، حسن صباح، منصور حلاج، سان سحاک، جوردانو برانو، چگوارا، هوشیمین و 29 عصیان کوردستان همیشە خط خیانت و مقاومت با اولین خیانت انکیدو بە کوردستان و خون بابا و خوش خدمتی بە گلگامش، فرعون و نمرود و ضحاک تا بە امروز با همدیگر آمدەاند ولی در نهایت خون بر شمشیر و حق و عدالت پیروز گشت و رسوایی ابدی نصیب خائنان بە میهن گشت. امروزە نیز میبینیم کە سپاهی‌ها و بسیجی‌ها و جاشها در اوج خوش خدمتی بە نمرودان و ضحاکان این دورە هستند کە تحت نام جنگ ویژە در سیستم اشغالگر ایران و تحت نام ژیتم و گلادیوی ناتو در رژیم فاشیست ترکیە و دولت فدرەی جنوب کوردستان با سرکردگی مسعود بازانی و خانوادە‌ش در حال خیانت بە میهن و ملت هستند. بر این اساس با محکوم نمودن هرگونە خیانت حزب دموکرات کوردستان PDK  و خانوادەی بارزانی و سپاه پاسداران همراه با ارگانهای خشونت و ترورش نظیر بسیج و فدائیان خامنە‌ای، جوانان شرق کوردستان و ایران را بە جنگ آزادی دعوت نمودە و پیوستن بە صفوف گریلا را برای خود اساس بگیرند. تنها راه نجات جامعە نیز همین میباشد وگرنە باید هر روز شاهد اعدام و خودسوزی و خودکشی زنان و جوانان خود باشیم و خائنان بە میهن و انسانیت نظیر سپاه پاسداران، خانوادەی بارزانی، بسیجیها و جاشها خود را صاحب منصبان این خاک و میهنهای آریایی قلمداد نمایند. تنها راه نیز همین میباشد کە آن نیز بر علیە خیانت و اشغالگری و استعمارگری کوردستان بە سوی جنگ آزادی بشتابید. رهبر آپو در جوانی با دو کلمە کوردستان مستعمرە میباشد مبارزات آزادیخواهی خود را آغاز نمود با اینکە بە صورت فیزیکی در زندان امرالی در 24‌مین سال زندان انفرادی میباشد، هرگز از این روح جوانی پا پس نکشید و برای آزادی کوردستان و خاورمیانە و انسانیت هر روز همچون پرومتئوس بر تختە سنگهای امرالی در شبه جزیرەی امرالی باج بە دست آوردن آزادی را میدهد همچنان کە شهیدان گرانقدر ما در زاپ و آواشین در زیر بمبارانهای شیمیایی رژیم فاشیست ترکیە  و دریغ ننمودن هرگونە کمکهای لجستیکی و مادی ناتو برای رسیدن بە آزادی و صلح و انسانیت جان خود را فدا مینمایند. تنها راه نجات میهن و انسانیت و رسیدن بە مدل ملت دموکراتیک کە تئوریسین و فیلسوف و بنیان گذار آن رهبر آپو میباشد بر علیە خیانت و اشغالگری و استعمارگری بە جنگ آزادی شتافتە و بە صفوف گریلا پیوستن است. این تنها راه است همانطور کە رهبر آپو میگوید: «اگر راهی بە جز این داشتیم بدون شک آن را انتخاب میکردیم». ما جوانان آپویی از این عظم راسخ و روحیە بخش و سرشار از معنویات رهبر آپو و شهیدان جاودانە و گرانقدرمان روحیە و جان تازە گرفتە و با آنها پیمان دوبارە بستە و تا رسیدن بە آرمانهای شهیدانمان هرگز آرام نخواهیم گرفت و هرگز عرصە را برای خائنان و اشغالگران کوردستان ترک نگفتە و تا پیروزی بە راهشان ادامە خواهیم داد. یکی از استراتژیهای ما جوانان آپویی در شرق کوردستان و ایران سازماندهی نمودن زنان و جوانان میباشد تا در هر کجا کە هستند بە ساختن زندگی‌ای نو با اساس گرفتن فکر و فلسفەی رهبر آپو بپردازند. زنان و جوانان بایستی این را برای خود مهم برشمردە تا بتوانند همچون پیشگامان جامعە بە نجات جامعە بپردازند. همانطور کە جوانان انقلابی در ایران و شرق کوردستان نظیر کاک فواد مصطفی سلطانی، امیر پرویز پویان، خسرو گلسرخی، مسعود احمدزادە در برابر سیستم مخوف ساواک محمد رضاشاه مقاومت نمودند و تبدیل بە پیشگامان جامعە شدند و همچنین تا انقلاب بهمن 1979 (بهمن 57 ملتهای ایران و شرق کوردستان) و بعد از آن نیز با پیشکش نمودن جان خود در این راه، روشنگر راه انقلاب شدند. جوانان دهەی هفتاد و هشتاد میلادی با این سنبلها و قهرمانان آشنا هستند و جوانان امروز نیز میتوانند با دربرگرفتن راه آن گرانقدرها بە راهشان ادامە دهند همچون ما جوانان آپویی کە ادامە دهندەی راه آنها و تمام شهیدان راه آزادی هستیم. مقاومت بی‌همپا و بینظیر شهید شیرین علم هولی، فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی ، علی حیدریان و مهدی اسلامیان در زندان اوین تهران و دیگر سیاهچالەهای ضحاک زمانە اثباتگر آن است کە اولین شهدای بنیان گذار PKK در زندان آمد را اساس گرفتند و همان روح و معنویات را زیستند همچون کە بنیانگذاران سیستم KCR آن روح را زیستند. امروزە نیز ما هم در زاپ و آواشین و دیگر کوهستانهای آزاد کوردستان این روح و معنویات را برای خود اساس گرفتە و ادامە میدهیم. جوانان شرق کوردستان و ایران نیز با همین معنویات در هر زمان و مکانی میتوانند خود را بە جوانان آپویی برسانند و آموزش دیدە و بە داخل شهرها و روستاها و دانشگاهها برسانند تا بتوانند سازماندهی زنان و جوانان را اساس بگیرند. ما جوانان آپویی همچو سیستم جوانان شرق کوردستان بر این باوریم کە هر یک از زنان و جوانان شرق کوردستان و ایران دارای پتانسیل و انرژی عظیمی هستند کە میتوانند سکان انقلاب شرق کوردستان و ایران را در دست بگیرند. جوانان بایستی بدانند کە پیوستن بە صفوف گریلا و آموزش دیدن در درون سیستم KCR جواب دادن و مسئولیت پذیرفتن در قبال پیوستن بە جنگ آزادی و محکوم نمودن هرگونە خیانت خانوادەی بارزانی و دیگر خائنان بە میهن، میباشد. جوانان بایستی هوشیار عمل نمایند و هرگز فریب سیستم ریاکار و اشغالگر ایران را نخورند چون ماشین ترور و اعدام جمهوری اسلامی کە نە رنگی و نە بویی از اسلام و جمهوریت بردە در صدد آن است تا هر دری را برای اسیر کردن زنان و جوانان بە خود و سیستم جهل و عقب ماندە بگشاید تا اینکە جوانان بە خودآگاهی و انقلاب نرسند. اسیر گردانیدن و وابستە گردانیدن جوانان بە خود را از طریق مواد مخدر، فحشا و طرق مختلف راهکارهای این رژیم میباشد. رهبر آپو سخنی دربارە سازماندهی جامعە دارد کە سە رکن دارد» سازماندهی، سازماندهی، سازماندهی». این نیز نشان از آن دارد کە چقدر سازماندهی مهم میباشد. چون بدون سازماندهی هرگز کاری نمیتوان بە پیش برد. سازماندهی میتواند خلق را در کوتاهترین مسیر و راه بە آزادی و دموکراسی برساند و هرگز نگذارد کە در درون باعث انشعاب و نابودی گردد. این سازماندهی، بە ثمر نشستن زحمات رفقا و زنان و جوانان و از همە مهمتر خون شهیدان را اساس قرار میدهد. بە همین دلیل است کە فراخوان ما دعوت شما جوانان بە «جنگ آزادی»، «در برابر خیانت و اشغالگری بیایید بە جنگ آزادی» بە صفوف گریلا پیوستن است. اگر جوانان بدین شیوە عمل نمایند بدون شک پیروزی از آن آنها میباشد و با سپری نمودن دورەهای کوتاه و بلند مدت آموزش در آکادمیهای رهبر آپو میتوانند در کمترین زمان ممکن بە سازماندهی جامعە شرق کوردستان و ایران بپردازند و در کوتاهترین زمان بە انقلاب دست یابند کە اثبات این ادعا را نیز کە حاصل و ثمرەی خون شهدای گرانقدر و جوانان کوبانی و دیگر شهرهای روژآوا میباشد را در انقلاب روژآوا مشاهدە نمود. جوانان با تشکیل کمیتەهایی در قالب هنر، موزیک، ورزش، اکولوژی و دیگر شیوەها میتوانند بە صورت یک نیروی شکست ناپذیر درآیند و بە سازماندهی زنان و جوانان و جامعە بپردازند.

جوانان عالی قدر و میهن دوست آریایی

همان طور کە میدانید یکی از وظایف میهن دوستی جوانان دفاع از جامعە و میهن میباشد. با روح و معنویاتی کە فرماندە افسانەای شهید معصوم کورکماز اولین گلولەی دفاع مسلحانەی مشروع را بە سوی استعمارگری و نسل کشی فرهنگی رژیم فاشیست ترکیە رها نمود و این نیز باعث گشت تا حزب PKK بە سوی بزرگ شدن و دوبارە نو شدن سازماندهی درون و برون حزبی در سرتاسر کوردستان و خاورمیانە گردد. شما جوانان میهن دوست نیز با همین روح و معنویات کارزار 15 تباخ و یکم حزیران در برابر جهل و عقب ماندگی رژیم ترور و اعدام ایران بە سازماندهی و نو شدن در فکر و اندیشە و مبارزات بپردازید. ما جوانان آپویی بر این باوریم کە شما جوانان شرق کوردستان و دیگر ملتهای ایران میتوانید کە جوابگوی این مرحلەی سرنوشت‌ساز تاریخی باشید و بار و مسئولیت آن را بە یکبارە بر دوش گرفتە و تا روز رسیدن بە آزادی و دموکراسی رادیکال کە همانا جز ملت هیچ سیستم و دولتی را برنمی‌تابد، آرام نخواهید نشست. سازماندهی بە این دلیل مهم است کە نیروی اصلی پیش برندەی جامعە کە جوانان هستند را اساس میگیرد. سازماندهی جوانان را نیرو بخشیدە و بە شیوەها و تاکتیکهای گریلایی در درون روستاها، شهرها و دانشگاها بە سازماندهی و روشنگری جامعە بخصوص زنان و جوانان پرداختە و پیش آهنگ قرار دادە و نقش رهبری و کلیدی بودن جوانان را پیش خواهد کشید. همچنان کە ما جوانان آپویی بدین شیوە پیشگامان جامعە و PKK هستیم. اگر بدین شیوە خود را بە نزدیکترین ارگانهای گریلا برسانید در همان روز وارد شدن بە ارگانها و سیستمهای آموزشی این احساس را خواهید داشت کە چرا زودتر بە این خودآگاهی نرسیدیم تا جامعە را از چنگال ضحاکان زمانە نجات دهیم. بر این باور هم هستیم کە همچون کاک فواد و رفیق خسرو گلسرخی پیشگامان جامعە خواهید شد. بدون شک شما زنان و جوانان، شیرین علم‌هولی‌ها و فرزاد کمانگرهای زمانە هستید کە ما در این کارزار آزادی منتظر پیوستنتان هستیم. شیوەهای پیشرفتەی سازماندهی و آموزش گریلایی در آکادمیهای رهبر آپو این فرصت را خواهد داد کە بتوان در درون جامعە با بیشترین راندمان، اثری از سیستم فقرگرای رژیم اشغالگر ایران را بر جای نگذاریم. سازماندهی، زنان و جوانان را در یک محفلی گرد هم می‌آورد کە همیشە پشتیبان همدیگر باشند. بە جای اینکە چشم بە راه دولت آخوندی باشیم تا کاری و شغلی را بە جوانان بدهد و اگر هم بدهد بایستی در درون سیستم ترور سپاه و بسیجش قرار بگیرند، جوانان میتوانند با آموزش در آکادمیهای رهبر آپو بە سازماندهی خود بپردازند و خود چرخەی اقتصاد زندگی خود و جامعە را در دست بگیرند. این شیوەی رهایی در درون سیستم تنها با شیوەهای کار کومینال و گروهی امکان پذیر است وگرنە در درون سیستم بە گونە‌ای کە سیستم میخواهد بایستی عمل نمود و این نیز تنها کشتن عمر جوانی زنان و جوانان را در بر خواهد داشت. جوانان اگر انتظار سیستم دولت را بکشند بایستی تنها در دایرەی خدمت بە دولت زندگی نمایند کە این نیز بە جز خودکشی بلند مدت خود و جامعە نمیتوان نام دیگری بر آن نهاد. اما اگر بر نیروی جوانی خود تکیە نمایند و تنها از جوانان انتظار داشتە باشند و ملت را تنها پشتیبان خود ببینند نە دولت را، خواهند دید کە بە چە نیروی عظیمی دست یافتەاند. بە جای اینکە بە تنهایی در جایی در حال هدر دادن انرژی خود با کار کردن برای دولت باشند میتوانند بە صورتی کومینال کارگاههای کوچکی را برای خود مهیا نمایند و اگر توانایی مالی آن را هم نداشتە باشند زنان و جوانان آپویی بە عنوان پیشگامان PKK بە همراه شما جوانان آمادگی مهیا نمودن آن را دارا میباشند. چون میدانیم یکی از بحرانهایی کە گریبانگیر جامعە بخصوص زنان و جوانان شرق کوردستان و ایران شدە است همین بحران اقتصادی است کە در نوع خود در فقر فرهنگی و آموزشی و بهداشتی نیز تاثیر گذار است. جوانان هیچگاه نباید در برابر این سیستم تنزل نمایند. بایستی خود را خود کفا نمایند و هرگاه هم کە خواستند شروع بە کار شوند تنها رمز موفقیت نیز کومینال بودن و پشتیبان هم بودن است. هرکاری بە صورت گروهی موفقیت را بە دنبال خواهد داشت، کار و زندگی بە تنهایی لیبرالیسم و تک گرایی و گوش بە فرمان بودن دولت را بە همراه دارد کە این نیز با سرشت جوانی همخوانی ندارد. اگر زنان و جوانان با پشتیبانی همدیگر توانستند بە این خود آگاهی و سازماندهی اولیە برسند بدون شک نیز میتوانند با ارتقاء دادن سطح آگاهی خود در آکادمیهای رهبر آپو توانایی آن را هم خواهند داشت کە رژیم ترور و اعدام را هم سرنگون نمایند. پروژەهای بی‌نظرتر و حرفەای تر را نیز میتوان پیادەسازی نمود و این نیز نیروی جوانی همچون شما جوانان شرق کوردستان و دیگر ملتهای تحت ستم ایران را میطلبد. پیادەسازی این پروژەها بدون شک تاثیر دولت بر جامعە را کم رنگ و رفتە رفتە بدون تاثیر نمودە و در نهایت انقلاب در کوتاهترین زمان و مسیرش بە ثمر خواهد نشست. بە همین خاطر میباشد کە ما جوانان آپویی شما جوانان شرق کوردستان و ایران را بە «جنگ آزادی» و « بر علیە هر گونە خیانت و استعمارگری» فرا میخوانیم.

مردە باد خیانت و استعمارگری

مردە باد خیانت بە میهن

زندە باد، زندە باد،زندە باد رهبر آپو

 

KCR جامعە جوانان شرق کوردستان

YJCRاتحادیەی زنان جوان شرق کوردستان

 

 

 

منبع: مجلەی ژیلمو شمارە 22

مطالب مرتبط