پژاک:‌ با ممنوع‌ کردن نوروز، دشمنان خلقمان نمی‌توانند مانع از آمدن بهارکوردی شوند

پژاک:‌ با ممنوع‌ کردن نوروز، دشمنان خلقمان نمی‌توانند مانع از آمدن بهارکوردی شوند

نوروز سمبل مقاومت و مبارزات خلقمان در طول تاریخ بوده‌ است. هرچند جشن نوروز یکی از ارزشهای مشترک خلقهای خاورمیانه‌ است اما برای ملت کورد از مفهومی فراتر برخوردار است. نوروز برای خلق کورد حاوی روح حیاتی دوباره‌، مقاومت و مبارزه‌ مداوم و ماندگاری فرهنگ و تمدن دمکراتیک خلقمان است. عدم پذیرش ستم و اشغالگری از سوی خلقمان که‌ دارای یکی از کهن ترین جوامع طبیعی جهان است، همچون فرهنگ و سرشتی در عمق حیات و شخصیت جامعه‌ و فرد کورد ریشه‌ دوانده و در نوروز احیا و، به‌ سمبلی مبدل شده‌ است.

شدیدترین نوع استثمار تحت عنوان دولت-ملت در سده‌ بیستم بر خاور میانه‌ تحمیل شده است و در این میان خلق کورد بزرگترین قربانی سیاستهای نابودگرانه‌، آسیمیلاسیون و ژینوساید این دولت-ملتها بوده‌ است. تسلیم ناپذیری و ذوب نشدن در برابر این سیاستها و اشغالگریها طی صد سال، کشتارهای زیادی درپی داشته‌ است. ذهنیت و سیستم دولت-ملت در واقع ذهنیت و سیستم ضد نوروز بوده‌ است.

خلق کورد با زنده‌ نگاهداشتن روح نوروز در شخصیت هزاران مبارز انقلابی خود، سیاست و سیستم قرن بیستم را به‌ زانو درآورد و در نتیجه‌ همین روحیه‌ است که‌ امروزه‌ روند حل مسئله‌ کورد آغاز شده‌ است. اکنون تمامی جهان و قدرتهای آن ناچار از اعتراف به‌ توان و اراده‌ ملت کورد شده‌اند و این خلق بیش از هر زمانی به‌ برافروختن آتش نوروز آزادی نزدیکتر شده‌ است که‌ در این میان پیروزیهای خلقمان در غرب کوردستان بیانگر این واقعیت است.

پروسه‌ حل مسئله‌ کورد به ابتکار رهبر آپو، نقش ملت کورد در خاورمیانه‌ و جهان را ارتقا بخشیده‌ و مقاومتهای نوروزآسا صد ساله‌ خلقمان در نوروز پیروزی به‌ بار خواهد نشست. اما ‌در این احوال، دشمنان ملت کورد ساکت نخواهند بود. جمهوری اسلامی ایران که‌ اراده‌ و توان ملت کورد را به‌ عنوان قوی ترین نیروی تحولات دمکراتیک، همچون تهدیدی در مقابل خود می‌بیند، در این مرحله‌ فشارهای خود بر خلق کورد را افزایش داده‌ است. بازداشتهای جمعی، افزایش فشارها بر زندانیان سیاسی، اجرای سیاست اعدام، کشتار کولبران و کاسبکاران کورد و ادامه‌ سیاستهای اخلال در زندگی و سرشت جامعه‌ کوردی، نتیجه‌ هراس جمهوری اسلامی در مرحله‌ موفقیت اراده‌ و حل مسئله‌ کورد است. در آخرین اقدام جمهوری اسلامی برگزاری جشنهای نوروزی را در کوردستان ممنوع اعلام کرده که‌ بدون تردید ناشی از ترس این رژیم از تأثیر مرحله‌ حساس کنونی بر شرق کوردستان است. ‌

بدون شک تحولات خاورمیانه‌ در ایران نیز موثر افتاده‌ و شاهد پیروزی ملت کورد در شرق کوردستان نیز خواهیم بود. بنابراین لازم است جمهوری اسلامی ایران بر این نکته‌ واقف باشد که‌ خلق شرق کوردستان روح و فرهنگ ملی را با مقاومت فرزاد، شیرین، فرهاد و علی و روح پیروزی را با الهام از سمکو، عگید و بفرین و دهها فرزند قهرمان کورد در درون خویش آفریده‌ و بهار آزادی خود را همراه با بهار آزادی هر چهار بخش کوردستان آغاز کرده‌ است، و لذا با ممنوع‌ کردن نوروز نمی‌توان مانع از آمدن بهار شد. جمهوری اسلامی قادر به‌ پیشگیری از این واقعیت نیست که‌ نوروز 2013 (2713 کوردی) نوروز آزادی و بهار خلق کورد خواهد بود، و کاملا واضح است که‌ واقعیترین بهار خلقهای خاورمیانه‌ بهار خلق کورد است و همین بهار است که‌ همه‌ را ناگزیر از پذیرش تحولات خواهد کرد.

ما به‌ عنوان حزب حیات آزاد کوردستان نوروز پیروزی را به‌ رهبر آپو و تمامی شهدای خلقمان همچون کاوه‌ و مشعل‌داران نوروز باستان و نیز خلق کرد و بویژه‌ خانواده‌ های شهدا تبریک گفته‌ و نوروز 2013 را سرآغاز بهار خلقهای خاور میانه‌ می‌دانیم و با بهره‌ گیری از تمام توان خود به منظور دستیابی به‌ اهداف این مرحله‌ و پیروزی بهار خاور میانه‌ کوشش خواهیم کرد.

کوردیناسیون حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک
20.03.2013

مطالب مرتبط