پژاک: خلقمان در هر جا کە باشد لازم است اهانت بە آیین یارسان را اهانتی بە ارزشها و هویت خلق کورد تلقی کند

پژاک: خلقمان در هر جا کە باشد لازم است اهانت بە آیین یارسان را اهانتی بە ارزشها و هویت خلق کورد تلقی کند

بە آراء عمومی:

بدون شک خلق کورد با همە ساختار فرهنگی خود زمینە اغناء فرهنگی در منطقە را فراهم کردە کە در آن معیارهای اجتماعی جایگاە والای دارند و ارزشها محفوظ ماندەاند. در این راستا حاکمیت باعث جنجال و بی ثباتی در عرصە زندگی خلق شدە است زیرا موجودیت خود را در ایجاد شکاف فرهنگی و اجتماعی میبیند.

حاکمیت ایران مدام سعی بر تخریب اتحاد و تجانس میان خلقها داشتە تا بتواند بر سیاست منفور و ضد دموکراتیک خود تداوم بخشد بنابرین عملکرد نابودی نیروهای دموکراتیک را پیش گرفتە است.بر این اساس متود و روش حقارت و اهانت بە همە جنبەهای فرهنگی خلقها را جهت نابودی آنان در پیش گرفتە است.آشکار است کە یک هجوم ایدئولوژی و قتل عام فرهنگی جدید از طرف حاکمیت ایران آغاز شدە است.بە ویژە شاهد هستیم کە این تهاجم ادیان و اعتقاداتی را مورد هدف قرار دادە کە در حال رشد و نما هستند.اینبار آیین یارسان تحت هجوم و اهانت قرار گرفت کە هدف اصلی این تهاجم خلق کورد میباشد.ادیان و حقاید بخش زیربنای فرهنگ و هویت خلق کورد هستند بنابراین حقارت و هجوم بە این امر را بە منزلە حقارت و هجوم بە خلقمان تلقی میکنیم.شایان ذکر است کە یادآوری کنیم ادیان و اعتقادات خلق کورد از تاریخ ریشە گرفتە و با هویت خلق کورد در هم آمیختەاند.

عکس العمل این هجوم و اهانت بە حدی شدید بود کە دو تن از معتقدان بە آیین یارسان جهت اعتراض دست بە عمل خودسوزی زدند کە این گویای تاثیرات مخرب ترور فرهنگی توسط جمهوری اسلامی میباشد.

چندی پیش در شهر مریوان شاهد هتک حرمت بە لباس زنان کورد کە بخشی از هویت خلقمان است بودیم و امروز هم در شهر سحنە و همدان شاهد تحقیر کردن آیین یارسان هستیم این تهاجم و و حقارت بە شیوەای سیستماتیک و منظم در حوزەهای آموزش و پرورشی جمهوری اسلامی پیش میرود. در اصل این نشانگر آن است کە ایران سیاست نابودی فرهنگی را نسبت بە خلق کورد برگزیدە است.

بنابراین ما این هجوم و اهانت را محکوم کردە و از خلق کورد خواهانیم در چنین مرحلەای با درایت و هوشیاری عمل کنند ،در مقابل این هجوم و تحقیرات موضع گیری کردە و سکوت اختیار نکنند.خلقمان در هر جا کە باشند لازم است این هجوم را بە منزلە هجوم بە ارزشها و هویت خلق کورد تلقی کنند و مدافع موجودیت و هویت خود باشند.معتقدان آیین یاری و دیگر تمام ادیان و آیین کوردستان جهت محفوظ ماندن دە برابر قتل عام فرهنگی ضروری است کە بە اتحاد دموکراتیک مللی تقویت بخشند.

کوردیناسیون حزب حیات آزاد کوردستان ـ پژاک
07.06.2013

مطالب مرتبط