پژاک یاد و خاطره شهید دلخواز بینگول را گرامی داشت

پژاک یاد و خاطره شهید دلخواز بینگول را گرامی داشت

در ابتدا یاد رفیق و پیشاهنگ حزبمان دلخواز بینگول و تمامی شهدایی که در راه مبارزات به شهادت رسیدند را گرامی می‌داریم و پیمان می‌بندیم که تا زمان دستیابی به موفقیت در راهی که مبارزه کردند، مبارزه خواهیم کرد و آرزوهایشان را با موفقیت تاجدار می‌نماییم.
در تاریخ مبارزاتمان به عنوان حزب پژاک، ده‌ها تن از پیشاهنگمان به شهادت رسیده‌اند که یکی از آن‌ها شهید دلخواز است. وی همزمان عضو مجلس حزبمان بوده و برای دومین مرتبه به شرق کردستان می‌آمد. در سال ۲۰۰۶ در کوسالان در نتیجه‌ی درگیری با ارتش دولت اشغالگر ایران به شهادت رسید. رفیق دلخواز از رفقاییست که از ماکو تا به خراسان، در تهران و در بسیاری دیگر از شهرهای شرق کردستان فعالیت کرد. رفیقی که با دانش سیاسی و تئوریک خویش شناخته می‌شد و در همان وقت با شخصیتی اجتماعی و با رفقات و تواضع خویش در دل خلق شرق کردستان و تمامی رفقا جای گرفت. شهید دلخواز قلب خود را با دردهای جامعه شرق کردستان یکی نموده و مرزهایی را که اشغالگران تا به امروز خواهان تحمیل آن بر خاک، روح و اندیشه‌یمان هستند را در شخصیت خویش پارچه و نابود ساخته بود. وی شخصیتی ملی بود که با عشق خویش به میهن، در چهاربخش کردستان و خارج از میهن فعالیت کرد و در آکادمی دستیابی به شخصیت و میهن آزاد رهبر آپو آموزش دیده بود.
شهید دلخواز لحظه به لحظه در طول مبارزات و فعالیت‌های خویش و با دانش فکری و احساسات روحی خویش ملزومات جامعه‌ی خویش را دیده و با تعهدی بزرگ عمل می‌نمود. روش مبارزتی رفیق و پیشاهنگ حزبمان در مبارزات آزادی خواهیمان الگویی خواهد بود.
همچنین با آغاز ۳۸مین سالروز مقاومت روزه‌ی مرگ در ۱۴ ژوئیه / ۲۳ تیر آماده خواهیم شد که با پیشاهنگی و دانش به روحیه‌ی زمانه‌ی کمال پیر، محمد خیری دورموش، عاکف یلماز و علی چیچک برهه‌ی جدیدی را آغاز نماییم. این مقاومت که در برابر فاشیسم ۱۲ سپتامبر انجام گرفت، به سمبل مقاومت و عدم تسلیمیت در جنبشمان مبدل شد. این روحیه بار دیگر در مقاومت‌های اعتصاب غذا که در تمامی میهن و خارج از میهن گسترش یافت زنده شد. بدون شک این روحیه مایه‌ی دستیابی به موفقیت و پیروزی است. بار دیگر مقاومت و مبارزات آن‌ها را گرامی می‌داریم و باور داریم که مقاومت با این روحیه، در هر بخش از کردستان فاشیسم را نابود خواهد کرد.
بار دیگر در شخص رفیق دلخواز تمامی شهدای انقلاب آزادی خواهی را گرامی می‌داریم و در برابر آن‌ها سر تعظیم فرو می‌آوریم.
13/7/2019

مطالب مرتبط