پ‌ک‌ک حزب کارگران
پ‌ک‌ک حزب کارگران

پ‌ک‌ک حزب کارگران

ضمن بزرگداشت روز جهانی کارگران و امید بە اینکە مبارزات تاریخی کارگران و زحمتکشان کوردستان و ایران با انقلاب “زن زندگی آزادی” بە آرمان خود دست یابد. این روز را بە رهبر آپو و تمامی شهیدان راه سوسیالیسم و آزادی و همەی کارگران و زحمتکشان جهان تبریک می‌‎گوئیم.
بە همین منظور کتابچەی “پ‌ک‌ک حزب کارگران” را آمادە کردەایم.

در این کتابچە دوران کالکان عضو کمیتە مرکزی حزب کارگران کوردستان بە مناسبت اول ماە مە (١١ اردیبهشت) روز جهانی کارگران با فرات نیوز گفتگو کردە است. این گفتگو مربوط بە اردیبهشت ماه سال ١٤٠١ می‌باشد.

برای دریافت این کتابچە اینجا را کلیک نمائید

مطالب مرتبط