کتاب اورفا، سمبل قداست و لعنت، از آثار عبدالله اوجالان بازنشر شد.
کتاب اورفا، سمبل قداست و لعنت، از آثار عبدالله اوجالان بازنشر شد.

کتاب اورفا، سمبل قداست و لعنت، از آثار عبدالله اوجالان بازنشر شد.

بعد از توطئە بین المللی 1999  رهبر آپو بە زندانی در جزیرە امرالی واقع در دریای مرمرە انتقال دادە شد.

این کتاب نیز بە عنوان دفاعیەای از طرف رهبر آپو بە ریاست شعبە 8 دادگاه جنایی آنکارا ارائە شدە است.

رهبر آپو با این روش توانست هم از لحاظ حقوقی از خود دفاع نماید و هم افکار انسان آفرین و حقایق نظام  سرمایە داری را بە گوش جهانیان برساند کە کتاب اورفا سمبل قداست و لنعت  یکی از این آثار با ارزش میباشد

این کتاب شامل دو بخش تاریخ در حوزه‌ دجله و فرات و معاصر کردن سنت ابراهیمی است کەهم هنگام بە بررسی واقعیت‌های تاریخی اورفا نیز پرداختە شدە است.

دفاعیات اورفا از تحلیلات جسورانه مذهبی برخوردار بودە که اگر چه بنیان علمی آن در کتاب «از دولت کاهنی سومر به سوی تمدن دموکراتیک» آمده است، ولی خصایص جداگانه‌ای دارد که ناشی از شاخص‌های منحصر به فرد شهر اورفا است.

رهبری در این اثر به این مهم اذعان دارند که از فلسفه به‌ دور نبوده و جنبه‌ی الهیات نیز در اندیشه‌هایش وجود دارد. وی می‌گوید تفاسیر من از خدا بسیار جالب است. اصطلاح الهه-زن که ساختم، مهم است. به زن شخصیت خواهد بخشید و راهگشای برطرف نمودن بی‌عدالتی‌هایی است که در حق زنان روا داشته شده است.

رهبر آپو در این اثر خود فرهنگ زئوس، فرهنگ اروپا و ادیان تک‌خدایی را مورد بررسی قرار دادە و تحلیلات وی از کاهنان سومری و لائیسم، راهگشای نگارش هزار کتاب شدە است.

وی در ابتدای کتاب خود ابتدا به تاریخ سومر پرداخته و بر این عبارت که «تاریخ با سومریان آغاز می‌گردد» تاکید می‌کند و در ادامه درباره‌ی قداست اورفا می‌گوید:  قداست احساسی رایج در شهر اورفا و منطقه‌ی آن است و مشحون از قداست‌ها است.

رهبر آپو در توضیح اصطلاح مهم لعنت این چنین می‌گوید: تحلیل اورفا ارتباط نزدیکی با تحلیل لعنت دارد. هر چیزی که تاریخ واقعی و قداست را برهم زند، لعنت عنوان می‌شود. لعنت، حمله‌ی دروغ‌گویان و زورمداران است. دولت منفور با حملات دزدان و زورمداران به دسترنج و صاحبان دسترنج آغاز می‌گردد.

یکی از نکات مهم مورد اشاره‌ی رهبراوجالان در این اثر این است که فرهنگ اورفا هنوزبر امر قداست اصرار می‌ورزد و قداست آن دچار بزرگ‌ترین خیانت گشته است. این اصطلاح متعالی و دارای معنای بزرگ از جانب لعنتیانی استعمال می‌شود و سلطه‌جویی متمادیا در آن‌ها پیشرفت می‌نماید.

رهبر آپو در بخش پایانی این اثر کوتاه اما بسیار ارزنده و غنی می‌گوید: چیزی که برای پ.ک.ک و منطقه اورفا اهمیت بیشتری دارد، آغاز و یا عدم آغاز قداست معاصر شده‌ی ابراهیمی در قرن بیست‌و‌یکم است. وی در ادامه خود را در برابر زندگی هم در پ.ک.ک و هم در اورفا مسئول می‌داند.

برگردان کتاب مذکور از زبان ترکی به زبان فارسی توسط رفیق آراس کاردوخ صورت گرفته و به همه‌ی شهدای منطقه‌ی اورفا به‌ویژه شهید حمزه (حسن بیندال)  تقدیم شده است.

برای دریافتPDF کتاب اورفا، سمبل قداست و لعنت کلیک کنید

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط